Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architecturaal ontwerp bouw/renovatie Labo Aalst Aquafin

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV
Nationaal identificatienummer
BE 0440.691.388
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Christian Colfs
Telefoon
+32 34504858
E-mail
christian.colfs@aquafin.be
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   http://www.aquafin.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Andere

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architecturaal ontwerp bouw/renovatie Labo Aalst Aquafin

Referentienummer:   CA/CC/2019/00044

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71210000 - Architectonische adviezen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Algemeen: de aanleiding
-------------------------------------
Aquafin werkt aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin is a great place to work, een maatschappelijk verantwoorde onderneming, een duurzame organisatie.
Renovatie versus nieuwbouw
-----------------------------------
Labo Aalst Aquafin maakt bewust de keuze om niet te verhuizen, maar de huidige site grondig te renoveren en of een nieuwbouw te plaatsen.

Kan het bestaande gebouw bouwfysisch gerenoveerd worden tot BEN-labo met kantoorruimten ?
Kan het bestaande gebouw gerenoveerd worden tot integraal duurzaam gebouw ?
Projectomschrijving
-----------------------
Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water is de drijfveer van Aquafin. Onze zuiveringsinfrastructuur is verspreid over heel Vlaanderen, daarnaast hebben we een hoofdkantoor in Aartselaar, satellietkantoren in Herentals, Gent en Leuven.
De meeste van onze medewerkers vind je waar ons water is: op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, op werven waar infrastructuur wordt bijgebouwd en gerenoveerd of op straat, waar ze riolen en pompstations onderhouden.
De opdracht omvat het renoveren van het gebouw/nieuw te bouwen in Aalst
Campus Aquafin dient als katalysator voor waardevolle ontmoetingen en kennisuitwisseling en verbindt in z'n open cultuur medewerkers met collega’s, klanten en leveranciers en met de organisatie.

De opdracht moet verwezenlijkt worden binnen de grenzen van het budget. Aquafin streeft naar een maximale ‘value for money’. De budgetgrens moet gerespecteerd worden. Hoe zal de aannemer de kostenbeheersing aanpakken ?
Labo Aalst is gefundeerd op vier pijlers. MEDEWERKERS - OMGEVING - MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN en INDENTITEIT. Vier pijlers die allen even belangrijk zijn, die op een gelijkwaardige, geïntegreerde manier benaderd moeten worden.
Labo Aalst Aquafin, in functie van onze medewerkers
-------------------------------------------------------------
Een gezonde, aangename en comfortabele werkomgeving vormt de basis. Het labo en zijn kantoorruimte stimuleert bovendien kennist, ondernemerschap en onderlinge dynamiek.
Labo Aalst Aquafin, in volle harmonie met zijn omgeving
---------------------------------------------------------------
Met deze pijler willen we de meerwaarde van ‘labo Aalst Aquafin’ in haar omgeving onderzoeken. Het ontwerp toetst de maatschappelijke uitdagingen, checkt wat onze locatie kan betekenen in een deeleconomie en hoe wij ons maatschappelijk engagement nog kunnen vergroten.
Labo Aalst Aquafin, een maatschappelijk verantwoord project
-----------------------------------------------------------------------
Bij de renovatie worden bewuste keuzes gemaakt. Het project wordt op respectvolle en duurzame wijze gebouwd, ingericht en gebruikt. Nuchter, solide en futureproof.
De omgeving stimuleert biodiversiteit en zorgt voor een totaalbeleving van Aquafin met de omgevende fauna en flora.
Labo Aalst Aquafin, ademt onze identiteit
-----------------------------------------------
We zijn het voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen, geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water.
De site reflecteert onze uitgebreide kennis van techniek en technologieën en onze ambitie om klantgericht te handelen en te communiceren.
Aquafin kiest een aannemer dat de verschillende uitdagingen voor deze opdracht weet aan te pakken met een minimum aan risico's voor Aquafin.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   1

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende dienst als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken kandidaat aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
Aquafin vraagt voor de Belgische kandidaten zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse kandidaten dienen bij hun kandidatuur de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. :
- Attest indirecte belastingen
- Attest directe belastingen
De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Aquafin vraagt voor de Belgische kandidaten zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse kandidaten dienen bij hun kandidatuur de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Volgende documenten moeten door de kandidaat aan de offerte toegevoegd worden:
- voor alle kandidaten: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 van de wet van 17/06/2016 en art. 61 K.B. Plaatsing en dit op naam van de rechtspersoon en de personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben ;
- en bijkomend voor de buitenlandse kandidaten:
- een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 62 K.B. Plaatsing;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw) overeenkomstig art. 68 van de wet van 17/06/2016 en art. 63 K.B. Plaatsing;
- een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. *De kandidaat dient opgave te doen van minstens 3 referenties aangaande gelijkaardige
dienstverleningen – renovatie/bouw in de laatste vijf jaar, voorafgaand aan deze opdracht.
Deze referenties dienen minimaal de volgende zaken te vermelden: naam firma, totaalbedrag, naam contactpersoon en contactgegevens, duurtijd van de overeenkomst, aantal stuks.
De inschrijver voegt tevens bij elke referentie een “bewijs van goede uitvoering” afgeleverd door de firma (referentie).
Bij de selectie van de kandidaten wordt er gekeken naar de mate waarin deze referenties, ervaring met duurzaamheid, ervaring met het vraagstuk renovatie versus nieuwbouw, ervaring met fasering (labo moet operationeel blijven tijdens de werken), ervaring met het werken binnen een strikt budget en ervaring naar laborinrichting of gelijkaardige complexe technische installaties aantonen. Op die manier worden minimaal 3 en maximaal 5 ‘beste’ kandidaten geselecteerd en vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een offerte (stap 2).

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   18-06-2019

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   8

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Burgerlijke rechtbank
Postadres
Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32578011
E-mail
deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Fax
-
Internetadres
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-05-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!