Aankondiging van een opdracht

dienstencontract voor de globale herstellingswerken aan het zwembad van het Provinicaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke in het kader van de expertise naar de gebreken

Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze diensten:
WACHTEBEKE - SPORTSITE
DIENSTENCONTRACT GLOBAAL HERSTEL ZWEMBAD MET VERBLIJFSACCOMMODATIE
(ref. 2016-0132)
Toelichting: Opmaak van het uitvoeringsontwerp bouw, stabiliteit, uitrustings-en speciale technieken, werfopvolging, budgetbewaking en veiligheidscoördinatie voor het globaal herstel van de gebreken van het zwembad met verblijfsaccommodatie in het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke.
Inhoud van de opdracht:
- ontwerp architectuur, stabiliteit, uitrustings- en speciale technieken
- opmaak stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing)
- werfopvolging
- budgetbewaking
- veiligheidscoördinatie
- opmaak as-built dossier en post-interventiedossier
Context van de opdracht
Het zwembad Puyenbroeck werd voorlopig opgeleverd in 2004. Het gebouw bleek talrijke gebreken te vertonen. Deze gebreken waren de aanleiding tot de opstart van een gerechtelijke procedure in 2010 -Provincie Oost-Vlaanderen tegen nv Arcadis Belgium, architectenbureau Derycke (zijnde de ontwerpers) en nv Cordeel (zijnde de hoofdaannemer). Deze procedure is nog steeds lopende.
Architecten-en Ingenieursbureau Abetec NV werd door de provincie aangesteld als technisch raadgever binnen de expertise, en heeft binnen deze opdracht als raadgever herstelconcepten opgemaakt voor de belangrijkste gebreken.
De ontwerper heeft de opdracht om, met als basis dit expertiseverslag dd 14/11/2012 (bijlage 10) van Abetec NV, de herstelconcepten om te zetten in een volwaardig ontwerp- en uitvoeringsdossier. Ook het herstel van de gevolgschade dient voorzien te worden.
Daarnaast heeft de provincie reeds een ontwerper aangesteld voor een gelijklopend project, namelijk dossier 2008-0311 sportcomplex Puyenbroeck nieuwe inkomhal, centralisatie kantoren en uitbreiding cafetaria. Hierbij wordt de bestaande sporthal verbonden met het bestaande zwembadgebouw. De ontwerpplannen zijn als bijlage 9 bij dit bestek gevoegd.
De uitvoering van de werken van beide projecten zal deels samenlopen, zodat de sluiting van het zwembadcomplex/sporthal voor deze aannemingen tot het minimum kan beperkt worden.
Binnen het huidige dossier wordt daarom enkel een veiligheidscoördinator ontwerp aangesteld. De coördinatie verwezenlijking zal voorzien worden als uitbreiding van de reeds aangestelde veiligheidscoördinator van project 2008-0311, omdat dit reeds in uitvoering zal zijn bij aanvang van de werken van huidig dossier.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
13-02-2017 om 09:10
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Angélique Van Coppernolle

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.
De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dat van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van fiscale schulden. De aannemer zal tevens op datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen fiscale schulden mogen hebben.
* De opdrachtgever zal dmv Telemarc/digiflow volgende controles doen :
- RSZ-schulden
- FOD-fiscale schulden
- KBO- niet-faillissement
- FOD-btw-hoedanigheid
Alvorens over te gaan tot gunning zal de opdrachtgever moeten nagaan of de gekozen inschrijver zich niet in één van volgende uitsluitingssituaties bevindt :
Art. 61 [KB 15/07/2011]
§ 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.[...]
5° voor het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen als bedoeld in de wet van 11 februari 2013.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf moet de inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, op naam van de firma bij FOD Justitie opvragen en bij de offerte voegen.
Dit uittreksel kan via email opgevraagd worden (email : cjc-csr@just.fgov.be).
* De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, moet voldaan hebben aan alle vereisten inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarden dat de aannemer op de dag van de gunning van de opdracht in de afwezigheid verkeert van sociale schulden. De aannemer zal tevens op de datum van betaling van elke vorderingsstaat of factuur, en dit voor de gehele uitvoeringsduur van de opdracht, geen sociale schulden mogen hebben.
De aanbestedende overheid zal, conform de op 01/08/2008 en 19/02/2009 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde adviezen van de Commissie voor de Overheidsopdrachten, nagaan of de inschrijvers sociale en fiscale schulden hebben in de zin van de bepalingen van de registratiewetgeving over de hoofdelijke aansprakelijkheid op sociaal en fiscaal vlak.
De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte de in art. 62 van het KB van 15 juli 2011 bedoelde attesten inzake bijdragen sociale zekerheid en de in art. 63 van hetzelfde KB bedoelde fiscale attesten toe.
Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver is vrijgesteld van het bijvoegen van het RSZ-attest aangezien dit document elektronisch zal opgevraagd worden door het bestuur.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Vakbekwaamheid

De totale opdracht wordt uitgevoerd onder leiding van een architect of ingenieur.
Deze wordt bijgestaan door een veiligheidscoördinator en de voor de dienst noodzakelijke adviseurs voor technieken of architectuur.
Indien de werken uitgevoerd worden onder leiding van een ingenieur, wordt deze indien nodig bijgestaan door een architect.
De architect is ingeschreven op het Tableau van de Orde van Architecten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en de uitvoeringsbesluiten.
Van alle disciplines binnen het ontwerpteam, ook al worden ze door eenzelfde persoon uitgeoefend, worden volgende gegevens meegedeeld:
- naam van de personen die de opdracht uitvoeren
- naam van het bureau
- studie en beroepskwalificaties + kopie bewijs
- drie relevante persoonlijke referenties met certificaat, uitgevoerd tijdens de laatste 10 jaar, waarvan minstens 1 tijdens de laatste 5 jaar;
-minstens 2 referenties moeten betrekken hebben op de bouw/renovatie/herstelling van een publiek zwembad;
-de 3de referentie mag betrekking hebben op een deelaspect van deze opdracht, zoals enkel waterdichting, enkel brandveiligheid, enkel techniek,…het mag echter ook een 3de zwembadreferentie zijn, of een referentie van een groot algemeen bouwproject;
-de grootteorde van de werken waarop de 3 referenties betrekking hebben is minimaal 3 000 000 EUR excl. btw per referentie;
Van deze referenties wordt opgave gedaan van:
- projectnaam
- locatie
- kostprijs van de dienst
- datum voorlopige oplevering van de dienst
- naam en telefoonnummer van de publiek of privaatrechterlijke opdrachtgever van de dienst
- toelichting en illustratie op één A4 bladzijde van de referentie
De dienst wordt aangetoond
- bij diensten aan overheden door een certificaat opgesteld door deze overheid of door een kopie van de toewijzingsbeslissing van deze dienst.
- bij privaatrechterlijke personen met een certificaat opgesteld door deze persoon of door een verklaring op eer van de inschrijver.
- bewijs dat de veiligheidscoördinator voldoet aan de bepalingen van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en latere wijzigingen
Indien tijdens de uitvoering van de dienst één van de leden van het team, behalve deze aangezocht door het bestuur, zijn taak stopzet of tijdelijk niet kan uitvoeren, dient een opvolger voorgesteld aan het opdrachtgevend bestuur. Deze dient aan dezelfde minimumvoorwaarden te voldoen. Indien de vervanger wordt aanvaard door het opdrachtgevend bestuur kan de dienst worden verder gezet.
De vertraging die dit meebrengt zal ten laste worden gelegd van de dienstverlener.
De dienstverlener dient de natuurlijke persoon op te geven die belast wordt binnen de opdracht met de veiligheidscoördinatie. Het is of de dienstverlener zelf, of de persoon binnen een rechtspersoon belast met de veiligheidscoördinatie, of een veiligheidscoördinator die in onderaanneming van de dienstverlener werkt.
Van de opgegeven veiligheidscoördinator dienen behalve de onder artikel 72 vermelde gegevens volgende documenten bijgevoegd:
­ bewijs dat hij of zij een door het Ministerie erkende opleiding gevolgd heeft die beantwoordt aan de eisen van afdeling VII van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
­ twee originele ondertekende exemplaren van het bij dit bestek gevoegde model van overeenkomst tussen de veiligheidscoördinator en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!