Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architectuuropdracht voor het ontwerp en de realisatie van een 90-tal sociale woongelegenheden in het Dompelpark te Waregem - fase 1

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CVBA Helpt Elkander
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hazepad 1
Plaats
Waregem
Postcode
8790
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ann Goerlandt
Telefoon
+32 56600800
E-mail
ann.goerlandt@helpt-elkander.be
Fax
+32 56611325

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.helpt-elkander.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/237/K7/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Architectuuropdracht voor het ontwerp en de realisatie van een 90-tal sociale woongelegenheden in het Dompelpark te Waregem - fase 1

Referentienummer:   2013/0390 ARCH

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE254 - Arr. Kortrijk

Voornaamste plaats van uitvoering:   Waregem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

“De opdracht omvat de architectuuropdracht voor het ontwerpen en realiseren van fase 1 van het sociale huisvestingsproject Dompelpark. Fase 1 omvat een 90-tal nieuwbouw sociale woongelegenheden, waarvan allen bestemd voor verhuur. De opdracht omvat het volledig ontwerp, de administratieve afhandeling, de werfopvolging, de coördinatie en de leiding van de werken van de nieuw te bouwen woongelegenheden bestemd voor sociale huurders. De bijhorende buitenruimte in fase 1 behoort eveneens tot het voorwerp. Het ontwerp van deze buitenruimte dient in nauw overleg te gebeuren met de ontwerper infrastructuur aangesteld door de VMSW.
Met deze opdracht wordt dus de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam beoogd, bestaande uit minimaal een architect (of burgerlijk ingenieur-architect), een ingenieur stabiliteit, een ingenieur technieken, een veiligheidscoördinator, een EBP-verslaggever, een ventilatieverslaggever en een expert in het ontwerp van groen.”

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   1460

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   “ meerwaarde op het vlak van aangehaalde referenties (o.m. aangetoonde affiniteit) (vooral de referenties van de verantwoordelijke architect zijn hier van belang). De opdrachtgevende overheid behoudt zich echter het recht voor om meer dan vijf kandidaten te selecteren, indien zou blijken dat er hiertoe reden is, bijvoorbeeld omdat het onderscheid tussen de kandidaten op het vlak van de referenties niet substantieel is.”

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De kandidaat legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
“Ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten als zelfstandige of behorende tot een vennootschap, waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten, waarbinnen de architect als vennoot zijn beroep uitoefent. Buitenlandse architecten die voldoen aan de directieven van EEG 85.384 om een erkenning als dienstverrichter bij de Orde te kunnen verkrijgen.
(zie voor verdere toelichting : het bestek)”

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- De Kandidaat heeft een voldoende totale omzet over de laatste drie afgesloten boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de Kandidaat met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn ;
De gemiddelde jaarlijkse omzet moet minstens EUR 350.000 (excl. btw) bedragen.
- Alle leden van het Ontwerpteam hebben een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Voor de architect wordt minstens voldaan aan de bepalingen vastgelegd in het KB van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (verzekering tegen beroepsrisico’s en tegen de risico’s van de tienjarige aansprakelijkheid).
(zie voor verdere toelichting : het bestek)

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Voorstelling van het Ontwerpteam (incl. curriculum vitae met gegevens, opleiding en diploma (vermelding), ervaring en referenties)
-Architect of burgerlijk ingenieur-architect, die :
• is ingeschreven op de tabel van de orde van architecten als zeflstandige of behorende tot een vennootschap, waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten, waarbinnen de architect als vennoot zijn beroep uitoefent. Buitenlandse architecten die voldoen aan de directieven van EEG 85.384 om een erkenning als dienstverrichter bij de Orde te kunnen verkrijgen.
•Voldoende eigen ervaring heeft met vergelijkbare projecten (minstens 4 stedelijke nieuwbouwprojecten ontworpen en gerealiseerd, waarvan minstens 2 minstens voorlopig opgeleverd, maar niet ouder dan 10 jaar, van minstens 45 wooneenheden per referentie)
-De ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, veiligheidscoördinator, EBP-verslaggever, verslaggever ventilatie en de deskundige in het ontwerpen van groen tonen eveneens aan over de nodige ervaring met de uitvoering van vergelijkbare opdrachten te beschikken, dit rekening houdende met hun specialiteit (opgave van referenties m.b.t. sociale woningbouwprojecten).
-Het ontwerpteam moet over het nodige personeel beschikken voor de uitvoering van de opdracht en om de continuïteit van de uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen.
(zie voor verdere toelichting : het bestek)

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   Ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten als zelfstandige of behorende tot een vennootschap, waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten, waarbinnen de architect als vennoot zijn beroep uitoefent. Buitenlandse architecten die voldoen aan de directieven van EEG 85.384 om een erkenning als dienstverrichter bij de Orde te kunnen verkrijgen

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-03-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 28-03-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 06/03/2018 om 11.00 uur. Plaats van opening : Kantoorcomplex Helpt Elkander, Hazepad 1 te Waregem, Raadzaal 1ste verdiep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
De Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-01-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!