Rectificatie

Mobiliteits- en verkeerstechnische ondersteuning AWV

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bram Dewil
Telefoon
+32 32246813
E-mail
bram.dewil@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303928

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Mobiliteits- en verkeerstechnische ondersteuning AWV

Referentienummer: AWV A'pen-X10-0-347_1M3D8E-18-05-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) speelt als wegbeheerder een actieve rol in het ontwerp en optimalisatie van wegen. De opdrachtnemer zal AWV hierin faciliteren door het leveren van diensten.
De diensten omvatten o.a.:
- Ontwerpen van wegen volgens de geldende normen en richtlijnen (ROA, NOA, CROW, omzendbrieven, dienstorders AWV ,…);
- Toepassen van geometrische aspecten van (snel)wegen, rekening houdende met de wetgeving en diverse richtlijnen;
- Uitvoeren van verkeerskundige analyses ;
- Mobiliteitsstudies;
- …
Dit contract slaat, in principe, op een periode van 12 kalendermaanden vanaf de datum van het
aanvangsbevel van de werkzaamheden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-508348

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 23/04/2018 -------------------------------------------- Bijkomend document "Wijzigingsbericht.pdf" werd gepubliceerd. Dit bevat enkele wijzigingen aan het bestek + de vermelding dat het een raamcontract betreft.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!