Aankondiging van een opdracht

Ontwerpteam voor de bouw van een appartementsgebouw

De opdracht van het ontwerpteam omvat het ontwerpen van een appartementsgebouw met een 24-tal woongelegenheden en de opvolging van de opbouw van ervan.

Publicatiedatum
28-10-2016
Deadline
08-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba WONEN
Postadres
Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Patricia De Meyer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver akkoord te gaan met het gebruik en de voorwaarden van het typecontract 2011 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen én met het ereloonbarema vermeld in het barema 2011 voor de opdrachtv(afgeleid van het VMSW-barema 1998, aangepast met Abex-index en vermenigvuldigd met coëfficiënt 1,75).
Alle leden van het ontwerpteam dienen te verklaren dat het personeel belast met het ontwerp de Nederlandse taal in woord en geschrift bheersen en de Nederlandse taal als voertaal hanteren. Bovendien dienen alle op het project in te zetten medewerkers de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat zij opdrachten en projectdocumenten voldoende begrijpen.

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van artikel 70 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1998 zal de inschrijver zijn/haar financiële draagkracht aantonen door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's in te dienen.

Vakbekwaamheid

* studie- en beroepskwalificaties voor alle vakgebieden: er wordt minstens voldaan aan alle wettelijke bepalingen inzake opleiding, diploma’s en/of getuigschriften;
* voor de architect, het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap (origineel attest of voor éénsluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud);
* De inschrijver is gevestigd op het grondgebied van een lidstaat van de EU.
* De inschrijver moet over de nodige deskundigheid en ervaring beschikken. Hiertoe dient de architect in de periode van 1.01.2006 tot en met 31.12.2015 één nieuwbouwproject (van ruwbouw tot en met afwerking) met min. 10 appartementen én min. 3 woonlagen tot een goed einde hebben gebracht. Deze 10 appartementen moeten zich in één gebouw bevinden, ze mogen niet verspreid zijn over verschillende gebouwen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!