Rectificatie

Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster – Technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dorien Verstraete
Telefoon
-
E-mail
dorien.verstraete@vlaamsewaterweg.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331962

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Durme RO te Hamme en LO te Temse en Waasmunster – Technisch detailontwerp projecten Bunt, Klein Broek en Groot Broek

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0009-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten omvatten hoofdzakelijk:- het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor in- en uitwateringssluis;- het opmaken van wapeningsplannen en -borderellen;- het opmaken van aanbestedingsdossiers: bestek der werken, plannen, meetstaten, ramingen, …;- het opmaken van een sloopopvolgingsplan;- het opmaken van een uitvoeringsontwerp van overloopdijken;- het opmaken van een uitvoeringsontwerp voor dissipatiegrachten;- het optimaliseren van geulenpatronen met het oog op de optimale ontwikkeling tot estuariene natuur;- afstemmen en overleggen met de aanbestedende overheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503072

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-053090

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 1: wegens de onbeschikbaarheid van e-Procurement op de eerst voorgestelde datum wordt de opening van offertes uitgesteld naar een nieuwe datum nl. woensdag 06 maart 2019 om 09u45

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!