Rectificatie

Ontwerpstudie voor de omvorming van de N49 tot autosnelweg (kmpt 136,3 tot 142,4), inclusief tunnel Lapscheure en tunnel Nonnendijk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Goele Vansevenant
Telefoon
+32 50248027
E-mail
goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerpstudie voor de omvorming van de N49 tot autosnelweg (kmpt 136,3 tot 142,4), inclusief tunnel Lapscheure en tunnel Nonnendijk

Referentienummer: AWV W-Vl-17/56_X30/N49/80_EVDV-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten omvatten:
- Voor de tunnel onder de N49 Lapscheurestraat: opmaak unieke verantwoordingsnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken
- Voor de tunnel t.h.v. Nonnendijk: opmaak startnota, opmaak projectnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken
- Inrichting van de N49 als autosnelweg: opmaak VVEB, opmaak voorontwerp, opmaak ontwerp, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning, opvolging van de werken en begeleiding bij de VVA (in fase voorontwerp en ontwerp)
- Communicatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-536547

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 237-492321

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT 1 Dit terechtwijzend bericht omvat een verduidelijking omtrent de veiligheidscoördinatie en de studie die door AWV uitgevoerd werd voor de aanleg van de parallelweg in Hoeke. Veiligheidscoördinatie De inschrijver dient geen enkele dienst te leveren omtrent veiligheidscoördinatie. Alle handelingen in het kader van veiligheidscoördinatie zullen uitgevoerd worden door een veiligheidscoördinator die door AWV aangesteld wordt via een raamcontract. De inschrijver dient geen veiligheids- en gezondheidsplannen (ontwerp/uitvoering) op te maken noch een verkeersveiligheidscoördinator aan te stellen. Op p. 35 wordt volgende tekst geschrapt: 12) het opmaken van het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp en uitvoering; Parallelweg Hoeke Dit betreft een verduidelijking en geen aanpassing van het bestek. Op p. 34 staat: Voorafgaand onderzoek: - … - Ontwerp voor de parallelweg tussen de Lapscheure en Hoeke molen, incl. nieuwe brug over de Damse Vaart. Dit ontwerp werd door AWV zelf opgemaakt en maakt geen deel uit van deze opdracht. Er dient bij het ontwerp voor de inrichting van de N49 wel rekening mee gehouden worden. AWV staat volledig zelf in voor het doorlopen van de procedures voor de aanleg van de parallelweg tussen Hoekemolen en Lapscheure (GBC/RMC, omgevingsvergunning, technisch bestek, meetstaat) en voor de opvolging in uitvoering van de parallelweg. Uiteraard moet het ontwerp van de N49 dat onderdeel uitmaakt van onderhavig bestek compatibel zijn met het ontwerp van de parallelweg. De opening van de offertes wordt verplaats naar maandag 29 januari 2018 om 10u45

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!