Rectificatie

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246847
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286887

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286887

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Referentienummer: AWV A'pen-X10/N13/17-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een startnota voor een nieuwe aansluiting van de Industrielaan (bedrijventerrein Beverdonk) op het op- en afrittencomplex van de E313 te Grobbendonk. In de nota dient ook onderzocht te worden op welke manier de woonwijk Meerbergen, welke langs de Industrielaan ligt, ontsloten zal worden: via de nieuwe ontsluiting of via het bestaande kruispunt Industrielaan met N13 / Liersesteenweg en dient dit kruispunt heringericht te worden? Ook dient rekening gehouden te worden met de inplanting van de geplande fietsostrade F5 in de Industrielaan. De studie hiervoor is lopende in opdracht van de gemeente Grobbendonk. Tevens wordt de locatie van de huidige carpoolparking lang de N13 geëvalueerd en een mogelijke alternatieve inplanting binnen de zone van de nieuwe ontsluiting dient onderzocht te worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-533334

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
07-11-2017
Te lezen:
14-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
07-03-2018
Te lezen:
14-03-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
07-11-2017
Te lezen:
14-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Nieuw bestek werd toegevoegd alsook een nieuwe inventaris d.d. 6/11/2017. De aanbesteding wordt verdaagd naar 14/11/2017 om 14u30.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2399 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!