Aankondiging van een opdracht

De volledige studieopdracht voor de herinrichting van laboratoria en burelen voor het IMO gelegen op de campus Diepenbeek

De opdracht bestaat uit:
- Het opmaken van de studie om te komen tot de herinrichting van laboratoria en burelen van een bestaand gebouw dat gekoppeld is aan Instituut voor materiaalonderzoek dat in 1992 gebouwd is op het wetenschapspark, gelegen op de campus Diepenbeek.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Hasselt
Postadres
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
Attest van in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
Attest van in orde zijn met de betaling van belastingen

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

* Een lijst (minimaal 1) van de voornaamste projecten die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
* De architect die hetzij als zelfstandige hetzij als vennoot deel uitmaakt van het deelnemende team moet aan volgende voorwaarden beantwoorden en volgende documenten indienen:
-hetzij als architect ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten
-hetzij als architect-stagiair ingeschreven zijn op de lijst van de stagiairs van de orde van architecten
-hetzij als buitenlandse architect voldoen aan de directieven van EEG 85.384 en een attest voorleggen van de orde van architecten waaruit blijkt dat hij/zij een aanvraag tot erkenning als dienstverrichter bij de orde heeft ingediend

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!