Rectificatie

Ontwerpopdracht betreffende de bouw van een theaterzaal en een filmstudio

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Erasmushogeschool Brussel
Nationaal identificatienummer
0255.710.113_524195
Postadres
Nijverheidskaai 170
Plaats
Brussel
Postcode
1070
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
facility@ehb.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.erasmushogeschool.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301574

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerpopdracht betreffende de bouw van een theaterzaal en een filmstudio

Referentienummer: EhB-FAC-2018-005-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerpopdracht betreffende de bouw van een theaterzaal en een filmstudio, de verbouwing van bestaande lokalen en de herinrichting van de buitenomgeving

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-03-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-505908

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 044-096347

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het bestand bestek.pdf werd toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!