Vlaamse Landmaatschappij
Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Operatie open ruimte: samen naar een 'Open Ruimte Beweging’ - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Landmaatschappij
Nationaal identificatienummer
Postadres
Gulden Vlieslaan 72
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sirka Ludtke
Telefoon
+32 25437243
E-mail
[email protected]
Fax

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

Adres van het kopersprofiel:

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Operatie open ruimte: samen naar een 'Open Ruimte Beweging’ - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Referentienummer: VLM-PPP08P-1120/7032/APM/2017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht ambeert het doorgrooien van het initiatief ‘Open Ruimte Platform’ naar een breed maatschappelijk gedragen ‘Open Ruimte Beweging’. Hiermee bouwt deze opdracht verder op een proces dat in 2013 is opgestart met het zogenoemde ‘Open Ruimte Offensief’ (fase1) en de werking van het Open Ruimte Platform (fase 2) in de periode tussen 2014 tot 2016.
In 2013 werd de studieopdracht Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij, naar een transitie in de gebiedsgerichte werking uitgevoerd. De bedoeling van deze opdacht was om op zoek te gaan naar een vernieuwde aanpak om problematieken en toekomstige uitdagingen van de open ruimte (toenemende bevolking, klimaat, energievraagstuk,…) aan te gaan.
Het resultaat daarvan was Het Open Ruimte Offensief; een bundeling van zes mogelijke toekomstvisies op verschillende schaalniveaus voor de open ruimte. Deze verhalen vertrekken vanuit de open ruimte als een plaats voor voedselproductie, natuur, energiewinning en vrije tijd die verstedelijking en stedelijke organisatie kan sturen. Open ruimte wordt hierbij gepercipeerd als een een ruimte die meer is dan de restruimte tussen de verstedelijkte delen van Vlaanderen, en daarmee op een offensieve manier.
Om de toekomstvisies verder vorm te geven en in de praktijk uit te testen is een integrerende aanpak ende samenwerking van verschillende sectoren en organisaties vereist.Op initiatief van de VLM engageren zich inmiddels ruim twintig verschillende partners uit administraties, middenveld, belangenorganisaties en experts van de open ruimte in het Open Ruimte Platform. Sinds de oprichting van dit platform werd reeds een heel traject afgelegd; ondermeer visie, misie en werking van het platform werden bepaald en meer concrete acties winnen aan betekenis.
In het platform werd de afgelopen drie jaar op drie sporen gewerkt: een leertraject (bijeenbrengen van lopende projecten, initiatieven en kennis), een testtraject (initieeren en begeleiden van ontwerponderzoek op zes innovatieve demonstratieprojecten) en een beleidstrjact (formuleren van voorstellen voor een performanter beleid).
De studieopdracht omvat de verdieping en verdere implementatie van ideeen uit de eerdere twee fasen en trajecten. Concreet houdt dit in:
1. De verdere doorwerking van die in het forum genereerde ideeen naar bestaande fora en initiatieven;
2. Het initieren, organiseren en begeleiden van regionale en inhoudelijke tafels;
3. Opsporen, verspreiden en verankeren van innovatie en kennisuitwisseling via bestaande en bijkomende overlegstructuren(fora)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-07-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login:

TED eSender-klantenlogin:

Referentie van de aankondiging:

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-06-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er zijn 2 bijlagen toegevoegd aan het dossier.