Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZOTTEGEM - Campus KA BS - Design & Build

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Nationaal identificatienummer
GO!
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Philip De Smet
Telefoon
+32 27909415
E-mail
philip.de.smet@g-o.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.g-o.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3426/95/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Onderwijs

I.5) Hoofdactiviteit

Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - ZOTTEGEM - Campus KA BS - Design & Build

Referentienummer:   GO/26301/20805001/2018/3426/PDP

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

DESIGN & BUILD - SCHOLENCAMPUS BS/ KA ZOTTEGEM
De projectfiche in bijlage 1 beschrijft in grote lijnen de opdracht.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de Opdrachtnemer.
Het indicatieve budget voor de totaliteit van diensten en werken is 8 mln. euro incl. BTW en erelonen

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Stedenbouwkundige en Architecturale kwaliteit: inplanting, concept, organisatie, materialen,…  / Weging:   45

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische Kwaliteit: sanitair, HVAC, elektriciteit, data, stabiliteit, nutsvoorzieningen, ….  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kostprijs onderhoud: periodiek onderhoud van gebouwen + technieken + omgeving, kostprijs verwarming, ventilatie, sanitair  / Weging:   5

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   16

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   Indien meer dan vijf Kandidaten zouden voldoen aan de minimale selectiecriteria die in deze Selectieleidraad worden bepaald, zal de Opdrachtgever overgaan tot een doorselectie ten einde het maximaal aantal Kandidaten dat toegang krijgt tot de offertefase te beperken tot vijf. In functie van voormelde doorselectie, dient elke Kandidaat bij zijn kandidatuurstelling twee motivatienota’s te voegen. Het is toegelaten om daarbij referenties te gebruiken die ook bij de minimale criteria werden gebruikt. Motivatienota 1 ( maximaal 6 A4’s bladzijden) : (60 punten) Uit deze nota blijft de ervarenheid met soortgelijke projecten in hoofde van de Ontwerper. Deze nota wordt onderbouwd met drie (en niet meer) referentieprojecten gelijkaardig aan de voorliggende opdracht. Telkens wordt zeer concreet en ad rem toegelicht waarom en hoe de opgegeven referentie bijzonder relevant is voor de realisatie van de Opdracht. Mogelijke invalshoeken daarbij zijn relevantie met vooropgesteld innovatief programma, ruimtelijke organisatie, scholenbouw,… Indien in dit verband meer dan 3 referentieprojecten in hoofde van de Ontwerper worden gevoegd worden enkel de 3 eerst vermelde referenties in overweging genomen. De score voor deze nota zal 60 punten uitmaken van de totale score op 100. Motivatienota 2 ( maximaal 5 A4’s bladzijden) : (40 punten) Uit deze nota blijkt de ervarenheid met soortgelijke projecten in hoofde van de Hoofdaannemer evenals de sterkte van de teamleden ‘an sich’ en als ‘team’ in functie van de aard en de omvang van voorliggende Opdracht. Deze nota wordt onderbouwd met een motivatienota rond het team en drie (en niet meer) referentieprojecten van de Hoofdaannemer gelijkaardig aan de voorliggende opdracht. Telkens wordt zeer concreet en ad rem toegelicht waarom en hoe de opgegeven referentie bijzonder relevant is voor de realisatie van de Opdracht. Mogelijke invalshoeken daarbij zijn relevantie met vooropgesteld programma, type opdracht, samenwerking met leden van het ontwerpteam,… De score van deze nota zal 40 punten uitmaken van de totale score op 100. De nota’s zullen telkens in hun geheel worden beoordeeld: er zal per nota één gemotiveerde score worden toegekend. Indien "zeer goed" krijgt de motivatienota 100% van de punten; de score "goed" staat gelijk aan 75% van de punten; de score "voldoende" 50% van de punten; de score "slecht" 25% van de punten én "zeer slecht" komt overeen met 0% van de punten. Het gemotiveerde selectieverslag zal de inhoudelijke beoordeling in dit verband bevatten.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht , in welk stadium van de procedure ook, elk basisteamlid (dit zijn de Aannemer, de Ontwerper, de Ingenieur Technieken, de Ingenieur Stabiliteit, de Verantwoordelijke Omgevingsaanleg, de Verantwoordelijke Akoestiek, de Veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever) of bijkomende onderaannemer die deel uitmaakt van de Aanvraag tot deelneming:
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen inzake de selectie.
Deze opsomming wordt aangevuld door de uitsluitingsgronden die vermeld zijn in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten
De beoordeling inzake de uitsluitingsgronden gebeurt vooreerst aan de hand van een geldig ondertekende UEA en de gevraagde documenten.
Elke Kandidaat die in een of meerdere voornoemde situaties verkeert, die leiden tot verplichte of facultatieve uitsluiting, mag conform artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.
Als de Aanbestedende Overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
De Kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de aanvraag. Het RSZ-attest alsook het attest inzake belastingen zal door de opdrachtgever zelf worden opgevraagd.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bewijs van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ontwerper
Bankverklaring cfr. model in bijlage 5

Eventuele minimumeisen:

Bewijs van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ontwerper
Bankverklaring cfr. model in bijlage 5

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Technische bekwaamheid Aannemer = minimumeisen
2. Technische bekwaamheid Ontwerper = minimumeisen
3. Technische bekwaamheid Studiebureau technieken = minimumeisen
4. 3.5.3.4. Technische bekwaamheid Studiebureau stabiliteit = minimumeisen

Eventuele minimumeisen:

1. Technische bekwaamheid Aannemer
De Hoofdaannemer zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 8.
2. Eén (1) referentieproject betreffende een overheidsopdracht voor publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, …) conform de wetgeving overheidsopdrachten.
De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011 en de totale projectkost is minstens 5 mln euro excl. BTW.
Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
3. Eén (1) referentieproject inzake nieuwbouw van een school met kost van 3 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De oplevering van dit bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
2. Technische bekwaamheid Ontwerper
De Ontwerper zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject betreffende een overheidsopdracht voor de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, conform de wetgeving overheidsopdrachten. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011.
3. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een publiek gebouw van minstens 3 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011.
4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een school. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011.
3. Technische bekwaamheid Studiebureau technieken
Het Studiebureau Technieken zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie technieken betreffende een overheidsopdracht voor de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, …) conform de wetgeving overheidsopdrachten. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011.
3. Eén (1) referentieproject studie technieken uitgevoerd voor één school met een investeringwaarde van 3 miljoen euro excl. BTW en erelonen waarbij de oplevering van de bouwwerken plaatsvond na 1 januari 2011.
4. Technische bekwaamheid Studiebureau stabiliteit
Het Studiebureau stabiliteit zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie technieken betreffende een overheidsopdracht voor de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, gemeentehuis, zwembad, cultuurcentrum, …) conform de wetgeving overheidsopdrachten. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2011.
3. Eén (1) referentieproject studie technieken uitgevoerd voor één school met een investeringwaarde van 3 miljoen euro excl. BTW en erelonen waarbij de oplevering van de bouwwerken plaatsvond na 1 januari 2011.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 8

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

zie selectleidraad

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-05-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 22-05-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   6

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   ja

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   ja

VI.3) Nadere inlichtingen

Er dient verplicht gebruik gemaakt te worden van het UEA zie 3.4 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
van het selectiebestek
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-03-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!