Rectificatie

N347 Poperinge : ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en St. Bertinusstraat (kmp 0,84 - 2,53)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Guy Ameele
Telefoon
+32 50248000
E-mail
guy.ameele@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338704

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

N347 Poperinge : ontwerpstudie voor de herinrichting van de Diepemeers en St. Bertinusstraat (kmp 0,84 - 2,53)

Referentienummer: AWV W-Vl-17/32_X30_N347_01_gd-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht omvat de studie en het ontwerp van de heraanleg van de N347 Diepemeers en St Bertinusstraat te Poperinge van het kilometerpunt 0,84 tot 2,53 (structureel onderhoud met inbegrip van een nieuwe wegkoffer en een aangepast wegprofiel, incl. opvolging van de werken). Ook de ontwerpstudie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, voetpaden en groenvoorziening in de Diepemeers en de St Bertinusstraat (incl. opvolging van de werken).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-510781

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 073-172891

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Pg 41 van het bestek, paragraaf 3.4 ‘Ontwerpgegevens te leveren door de aanbestedende overheid’ onder de tweede paragraaf: ‘De aanbestedende overheid bezorgt eveneens bij haar beschikbare documenten, zoals vergunningen, de topografische opmeting.’  Er dient gelezen te worden : De aanbestedende overheid heeft echter geen recente opmeting voor handen van het studiegebied. De opdrachtnemer zal dus zelf een topografische opmetingen moeten uitvoeren. Pg 41 van het bestek, paragraaf 3.4 ‘Ontwerpgegevens te leveren door de aanbestedende overheid’ onder de vijfde paragraaf en pg 43 van het bestek, eerste punt bovenaan de pagina: ‘De camera-onderzoeken zullen uitgevoerd worden door de dienstverlener.’ ‘ Het uitvoeren van de studie(inclusief camera-inspectie) betreffende de rioleringen voor de nodige aanpassingen aan het rioleringsstelsel ten behoeve van de herinrichting van het kruispunt.’  Deze zaken spreken elkaar tegen. Er dient gelezen te worden : De camera-inspectie van de riolering maakt echter geen deel uit van de opdracht. In de Sint-Bertinusstraat werd tussen de Pezelstraat en de Sint-Sixtusstraat naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling (d.d. 2010) een gescheiden riolering aangelegd in dit deel van de N347. Deze riolering is in goede staat en blijft behouden. In de Diepemeers ligt er geen riolering. Naast de weg liggen er ingebuisde grachten. Het is de bedoeling dat er een nieuwe gescheiden riolering wordt aangelegd in de N347 (Diepemeers en Sint-Bertinusstraat) met uitzondering van het deel tussen de Pezelstraat en de Sint-Sixtusstraat. Er moet geen camera-inspectie uitgevoerd worden voor de riolering. Er komt namelijk een volledig nieuw gescheiden rioolstelsel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!