Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
E-mail
aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.beliris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315816

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Referentienummer:   DIT-7.1.40.4.-F03_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71351810 - Topografische diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering van diverse topografische opmetingen en op de opmeting van uitgevoerde hoeveelheden van infrastructuurwerken (quantity survey).
De op te meten oppervlakken en werken bevinden zich uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   268.980,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

A.3.1. Voorwerp van de opdracht
Onderhavige opdracht slaat op de uitvoering van diverse topografische opmetingen en op de opmeting van uitgevoerde hoeveelheden van infrastructuurwerken (quantity survey).
De op te meten oppervlakken en werken bevinden zich uitsluitend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A.3.2. Kenmerken van de opdracht
Omvang van de opdracht
De diensten waaruit onderhavige opdracht bestaat, maken het voorwerp uit van afzonderlijke bestellingen, die door het Bestuur worden afgeleverd afhankelijk van de punctuele behoeften van het Bestuur. Een bestelbrief bepaalt de het doel en de omvang van de uit te voeren prestaties volgens de voorschriften van dit bestek.
De dienstverlener is ertoe gehouden iedere bestelling uit te voeren voor zover het maandelijkse totale bedrag van alle bestellingen niet groter is dan 15 % van het inschrijvingsbedrag.
Iedere bestelling die het maandelijkse totaal der uit te voeren prestaties boven dit maximumbedrag brengt, mag door de dienstverlener geweigerd worden, op voorwaarde dat hij de weigering per aangetekende brief aan het Bestuur betekent binnen de 3 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van de bestelbrief.
Bestellingen
In het kader van deze opdracht wordt elke deelbestelling beschouwd als zijnde een afzonderlijke opdracht, onafhankelijk van de uitvoering van de andere bestellingen.
Alle bepalingen van de Algemene uitvoeringsregels van onderhavig bijzonder bestek hebben betrekking op elke afzonderlijke bestelling, uitgezonderd de artikels 15, 25, 30, 33, 61, 62 en 63 van de Algemene uitvoeringsregels die van toepassing zijn op het geheel van de aanneming.
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 38/7 KB Uitvoering « prijsherziening », blijven de percentages, de eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen met betrekking tot de onderhavige opdracht onveranderd, ongeacht de bestelde hoeveelheden en de uitvoeringstermijnen van de verschillende bestellingen die tijdens de geldigheidsduur van de onderhavige opdracht werden gegeven.
Geldigheidstermijn van de opdracht (art. 43 Wet 17.06.2016)
De geldigheidstermijn van de huidige raamovereenkomst bedraagt 48 maanden. De geldigheidstermijn van de overheidsopdracht in uitvoering van deze raamovereenkomst bedraagt 48 maanden.
Onverminderd hetgeen wordt bepaald onder “omvang van de opdracht” staat het de aanbestedende overheid vrij te bepalen wanneer en of er bestellingen geplaatst worden.
Vermoedelijke hoeveelheden
De vermoedelijke hoeveelheden die worden vermeld in de inventaris worden slechts verstrekt ten titel van inlichting en verplichten geenszins het Bestuur, dat alleen oordeelt wat betreft eventueel aan te brengen wijzigingen volgens de noodwendigheden of dringende behoeften van het ogenblik, mits het binnen de grenzen blijft die hierboven werden vastgesteld.
Exclusiviteitsrecht
Het sluiten van een contract op basis van onderhavig bestek geeft aan de dienstverlener geen enkel exclusiviteitsrecht.
Het Bestuur kan gedurende de geldigheidsperiode van het contract prestaties identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek laten uitvoeren door andere dienstverleners of door eigen diensten. De dienstverlener kan uit dien hoofde geen enkel recht laten gelden op een schadeloosstelling van welke aard ook.
Inhoud van de opdracht
De opdracht omvat (voor de gedetailleerde omschrijving, zie hoofdstuk 4 : Technische voorschriften) :
• De verschillende soorten topografische opmetingen, gekenmerkt door het type site en/of de voorwaarden waarin ze moeten worden uitgevoerd.
• Werkzaamheden van quantity survey.
• Het uitvoeren van diverse werkzaamheden te vergoeden in regie of op grond van werkelijke uitgaven.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 011-021513

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   7.1.40.4.

Perceel nr.:   -

Benaming:   Raamovereenkomst - Topografie & Quantity Survey - Opdracht van diensten - Openbare procedure

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

14-08-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   3

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   3

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Studiebureau Patrick Casier
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Karel van Lotharingenstraat 2
Plaats
Leuven
NUTS-code
BE242
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   268.980,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   100%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
info@raadvanstate.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!