Aankondiging van een opdracht

Bertelsonsstadion en omgeving: Haalbaarheidsstudie en opdracht van projectontwerper (opgesplitste opdracht)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Nationaal identificatienummer
MP
Postadres
Pastoorstraat 2
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 23702211
E-mail
contact@forest.brussels
Fax
+32 23702213

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.forest.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Dienst Openbare Werken
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brusselsesteenweg, 112
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ewa Kotyza
Telefoon
+32 23481719
E-mail
ekotyza@vorst.brussels
Fax
+32 23481751
Hoofdadres
http://www.forest.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1211/BI/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
Gemeente Vorst - Gemeentelijk secretariaat
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Sint-Denijsstraat, nr 14
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
ServiceSecretariat@forest.brussels
Fax
-
Hoofdadres
http://www.forest.irisnet.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bertelsonsstadion en omgeving: Haalbaarheidsstudie en opdracht van projectontwerper (opgesplitste opdracht)

Referentienummer:   2018-S-038

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   - - `lookup_from_cpv(-)` not found

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Site van Bertelson stadion, Globelaan 36 te 1190 Vorst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Deze opdracht bestaat uit volgende gedeelten:
• Vast gedeelte : Vast gedeelte : haalbaarheidsstudie
• Voorwaardelijk gedeelte nr 1 : voorontwerp en stedenbouwkundige vergunning
• Voorwaardelijk gedeelte nr 2 : opdracht van projectontwerper

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   50

Kwaliteitscriterium - Naam:   Oprichting en volumetrie  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   De relevantie van de voorstellen inzake de uit te voeren studies wat de technische oplossingen betreft die in een passief/lage-energiegebouw moeten worden voorzien  / Weging:   15

Kwaliteitscriterium - Naam:   De voorgestelde strategie om het budgetbeheer voor de opdracht te garanderen  / Weging:   15

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   920

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De bekwaamheid van de dienstverlener wordt geëvalueerd op grond van zijn know-how, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring en zijn betrouwbaarheid - een nota van maximum een A4 pagina recto.
2. De lijst met even belangrijke diensten die in de loop van de drie laatste jaren voor de geklasseerde gebouwen met VERGELIJKBARE opdrachten van de ontwerper van de gebouwen en of en de sportieve sites.
3. DRIE referenties van voltooide projecten (referentie a. infra) of minstens in het werfstadium (referentie b. en c. infra):
a) een referentie van een haalbaarheidsstudie van een site van minstens 10.000m2, voor een minimumbedrag aan erelonen van 25.000 EUR excl. BTW;
b) een referentie van de inrichting van openbare ruimtes van 2.000m2, voor een minimumbedrag van de werken van 200.000 EUR excl. BTW;
c) een referentie van de bouw of zware renovatie van een sportzaal van minstens 700m2, voor een minimumbedrag van de werken van 700.000 EUR excl. BTW.
Elke referentie wordt toegelicht op maximum 1 A4-pagina recto-verso. Deze presentatie zal minstens het volgende bevatten:
• een beschrijving van het project;
• een foto/beeld van de realisatie;
• een motivering van de keuze van de referentie voor deze opdracht.
Bij de drie referenties zullen attesten van goede uitvoering zijn bijgevoegd met vermelding van het bedrag, de datum en de publieke of private bestemmeling, de plaats van uitvoering - maximum 1 A4-pagina recto-verso per referentie:
a) indien het gaat om diensten aan overheden, wordt de verantwoording bezorgd door getuigschriften die door de bevoegde overheid afgeleverd of medeondertekend zijn ;
b) indien het gaat om diensten aan particuliere personen, worden de prestaties door deze personen voor echt verklaard, of zoniet verklaart de dienstverlener ze uitgevoerd te hebben.
4. 4/Het organigram team:
Voor elk teamlid verduidelijkt het CV (max. 1 pagina A4) de specifieke competenties dievoor de uitvoering van de hem of haar toegewezen functie noodzakelijk zijn. In het organigram worden de leden van het team met naam aangeduid.

Eventuele minimumeisen:

2. Het gaat minstens om 3 referenties van voltooide projecten voor een minimumbedrag van de werken van 500.000 EUR excl. BTW.
4. Het voorgestelde team moet minstens uit volgende bestaan : een architect gespecialiseerd in sportarchitectuur, een architect gespecialiseerd in de inrichting van openbare ruimtes, een specialist met betrekking tot personen met een beperkte mobiliteit toegankelijkheid, een landschapsarchitect, een lichtontwerper, een hydroloog, een ingenieur stabiliteit, een ingenieur speciale technieken en een adviseur duurzaamheid/energiebeheer bestaan, elk met een minimale relevante ervaring van 7 jaar.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   29-10-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   26-02-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   29-10-2018

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Collegezaal, Sint-Denijsstraat 14 te Vorst, 1190 Vorst

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016
Overwegende dat in toepassing van artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 de aanbestedende overheid beslist om de opdracht niet op te delen in percelen omwille van redenen die verband houden met de aard van de opdracht (noodzaak van gelijktijdige prestaties op eenzelfde plaats), met de moeilijkheid van coördinatie van meerdere opdrachtnemers, met de goede uitvoering van de opdracht:
• Het betreft een complexe site die meerdere problemen vertoont (stabiliteit van de bermen, hydrologie, topografie, enz) die in hun globaliteit beheerd moeten worden.
• De site omvat drie gebouwen en minstens 4 topografische niveaus met aanzienlijke hoogteverschillen van het terrein. De bermen ondergaan bodemerosie wat de stabiliteit ervan dreigt te ondermijnen.
• De verdeling in percelen zou een aanzienlijke coördinatie vanwege de Bouwheer vergen en zou de ontplooiing van menselijke en financiële middelen inhouden waarover de Bouwheer niet beschikt.
• De verdeling in percelen zou het moeilijk maken de verantwoordelijkheden vast te stellen in geval van beschadiging, stabiliteitsproblemen, tussenruimten tussen de verschillende delen van de site/gebouwen.
• De verdeling in percelen zou de uitvoeringstermijn verlengen.
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
Opdat zijn offerte als regelmatig beschouwd zou worden, is de inschrijver ertoe gehouden een plaats bezoek met de gemeentearchitect af te leggen en een deze kopie aan zijn offerte toe te voegen.
De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om zodanig deel te kunnen nemen aan een bezoek ter plaatsen (Tel. : 02/348.17.19 – email : ekotyza@forest.brussels)
3 bezoekdagen en uur zijn als volgt geprogrammeerd: de 17/09/2018 om 10:00, de 27/09/2017 om 10:00 en de 5/10/2018 om 10:00.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-09-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!