Rectificatie

Keerbergen, sociaal woonproject 'De Zandjan'

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so
Nationaal identificatienummer
0405.774.754_29455
Postadres
Wijgmaalsesteenweg 18
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joris Vandebon
Telefoon
+32 16316200
E-mail
jvandebon@swleuven.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.swleuven.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338232

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Keerbergen, sociaal woonproject 'De Zandjan'

Referentienummer: SWaL-Zandjan-F12_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft als doel een bouwteam aan te duiden voor de architecturale studie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-510262

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-04-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Owv een technisch probleem is de indieningsdatum uitgesteld naar dinsdag 14 mei 2019 om 11u

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!