Rectificatie

Trajectbegeleiding voor bouw nieuw administratief centrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Puurs
Nationaal identificatienummer
0880.652.805
Postadres
Hoogstraat 29
Plaats
Puurs
Postcode
2870
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Leen Notaerts
Telefoon
+32 38907634
E-mail
technischedienst@puurs.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.puurs.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Trajectbegeleiding voor bouw nieuw administratief centrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: A-2018-012

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516317

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum Bestek Artikel III.3.6. Verzekerd bedrag: Dit is inderdaad een discrepantie: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s met een minimum van 1.000.000 Euro per schadegeval is vereist. “De minimale dekking bedraagt minstens EUR 1.000.000 per schadegeval” Vragen mbt Programma van Eisen (PvE) Puurs: Punt 8.1.2 Actieve projecten: dit was inderdaad eerder al toegewezen. Er werd echter in overleg met het bestuur beslist (voortschrijdend inzicht) om dit contract aan te passen en de uitwerking van het nieuw gemeentehuis niet door deze architect te laten gebeuren maar mee in de Design & Build beperkte Maintain (DBm) te steken. Bijlage D wordt toegevoegd https://cloud.3p.eu/Downloads/1/743/5I/2018 Bijlagen A, B en C zijn verwerkt in het eindrapport van het PvE van Puurs.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!