Rectificatie

TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Laurent Costa
Telefoon
+32 27757864
E-mail
lcosta@environnement.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.leefmilieu.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Referentienummer: 2017G0501

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530987

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Datum: (dd/mm/jjjj) 20/11/2017 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Zaal n° ....Havenlaan 86C/3000
Te lezen:
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/11/2017 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Zaal BE-LB_4_1C_SALIX, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-11-2017 00:00
Te lezen:
27-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à lundi 27 novembre 2017, 11.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!