Rectificatie

Opmaak projectnota voor de kruispunten N19 x N13 en N19 x R14 te Geel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246847
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286863

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286863

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak projectnota voor de kruispunten N19 x N13 en N19 x R14 te Geel

Referentienummer: AWV A'pen-X10/N19/75-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat het opmaken van een projectnota voor de herinrichting van 2 kruispunten gelegen op de N19 / Antwerpseweg te Geel, nl. de kruispunten van de N19 met de R14 (“Pas”) en met de N13 (“Punt”). Ook een ongelijkgrondse fietsoversteek ten noorden van kruispunt “Pas” dient in de nota opgenomen te worden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529699

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

rectificatiebericht 1 van 31/10/2017 Volgende wijzigingen in bestek: • P5, 1.4 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT “Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), gemeente Laakdal, gemeente Meerhout, de betrokken politiezones, de Provincie, De Lijn, de nutsmaatschappijen en andere betrokkenen.” wordt vervangen door: “Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), stad Geel, de betrokken politiezones, de Provincie, De Lijn, de nutsmaatschappijen en andere betrokkenen.” “Opmaken van V-plannen” wordt geschrapt • P10, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “Criterium 1: Het inschrijvingsbedrag (maximum *** punten)” wordt vervangen door “Criterium 1: Het inschrijvingsbedrag (maximum 65 punten)” • P11, Art 81 Gunningscriteria van opdracht “Criterium 2:” wordt vervangen door: “Criterium 2: kwaliteit van het plan van aanpak en projectorganisatie (35 punten)” “De resterende 10 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” wordt vervangen door “De resterende 5 punten worden toegekend op basis van de samenhang van het gehele plan van aanpak” Stratnota en verslag RMC worden toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2345 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!