Rectificatie

Opmaak ontwerpdossier: wegenis- en rioleringswerken Kerkplein, Hoekstraat, Kabienstraat, Beekstraat, Broekstraat en Wampstraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Retie
Nationaal identificatienummer
0207504477
Postadres
Markt 1
Plaats
Retie
Postcode
2470
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Peter Van Olmen
Telefoon
+32 14389241
E-mail
peter.van.olmen@retie.be
Fax
+32 14372736

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.retie.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Opmaak ontwerpdossier: wegenis- en rioleringswerken Kerkplein, Hoekstraat, Kabienstraat, Beekstraat, Broekstraat en Wampstraat

Referentienummer: TD/SVL/2017_018/865.11

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530570

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
21-11-2017 12:00
Te lezen:
21-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 21 november 2017, 11.00. Openbare openingszitting om 11.00u in zaal Zwarte Neet van het gemeentehuis, Markt 1, 2470 Retie

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!