Agentschap Facilitair Bedrijf
Rectificatie

2017/HFB/OO/33149 - Studieopdracht voor de energiezuinige verbouwing en deels herinrichting van twee kantoorgebouwen met labo’s te Geraardsbergen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preUpdateDossier.do?¬iceId=275066

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279201

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2017/HFB/OO/33149 - Studieopdracht voor de energiezuinige verbouwing en deels herinrichting van twee kantoorgebouwen met labo’s te Geraardsbergen.

Referentienummer: HFB-2017/HFB/OO/33149-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Studieopdracht voor de energiezuinige verbouwing en deels herinrichting van twee kantoorgebouwen met labo’s te Geraardsbergen - INBO Geraardsbergen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-07-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523511

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 129-263900

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuw document opgeladen: REC_2_2017HFBOO33149_vraag_antwoord