Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Oproep tot kandidaten voor architectuurdiensten.

.De Opdracht betreft de diensten met betrekking tot uitvoering van studies voor de realisatie van het nieuwe bpost Mail Center van Brussel Zuid-Oost.
Conform de doelstellingen van het Strategisch Plan 2020, wil bpost haar postnetwerk reorganiseren door de uitrol van haar Mail Centers (distributiecentra) te herzien. Het toekomstige Mail Center Brussel Zuidoost is het voorwerp van deze opdracht.
Het nieuwe Mail Center moet worden gebouwd op de site van de Deltadriehoek in Oudergem, als aanzet van een nieuwe wijk met een mix van functies, zodat op dezelfde site activiteiten, huisvesting, kantoren en landschappelijke openbare ruimtes worden gecombineerd. De ontwikkeling van de Deltadriehoek wil op dit vlak een voorbeeld zijn, ook vanuit architecturaal en stedenbouwkundig standpunt.
Het nieuwe gebouw moet 3.970 m² bieden voor logistiek, ongeveer 575 m² voor administratie en 11.500 m² voor parking. Het dak wordt aangelegd in een landschapsplaat.


Datum van verzending van deze aankondiging
08-08-2017
Publicatiedatum
06-09-2017
Deadline
15-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Poesen
E-mail
john.poesen.ext@bpost.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
693000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument in bijlage.
 Deelneming aan een criminele organisatie
 Corruptie
 Fraude
 Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
 Witwassen van geld of financiering van terrorisme
 Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 Betaling van belasting
 Betaling van sociale premies
 Faillissement
 Insolventie
 Regeling met schuldeisers
 Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationaal recht
 Activa beheerd door vereffenaar
 Staking van beroepsactiviteiten
 Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties

Economische en financiële draagkracht

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 hoofdstuk 4 punt 6.

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder deel 2 hoofdstuk 4 punt 6.
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

Technische en beroepsbekwaamheid

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder deel 2 hoofdstuk 4 punt 7.

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder deel 2 hoofdstuk 4 punt 7.
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!