Rectificatie

Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 – 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17468
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
Brugge
Postcode
8200
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Goele Vansevenant
Telefoon
+32 50248000
E-mail
goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Fax
+32 50248005

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311791

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerpstudie voor de doortocht van de N367 Gistelsesteenweg in Brugge (kmpt 1,15 – 2,35), ter verbetering van de doorstroming openbaar vervoer

Referentienummer: AWV W-Vl-X30/N367/44_1M3D8J/18/19_IR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten omvatten:
- De opmaak van een startnota
- De opmaak van een projectnota
- De opmaak van een technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp)
- De opmaak van onteigeningsplannen, indien nodig
- De opmaak van het aanbestedingsdossier
- De opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning
- De opvolging in uitvoering
- communicatie
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-516851

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

bij de publicatie ontbrak het document onderzoeksrapport, bij dit Terechtwijzend bericht steekt dit als nieuwe bijlage

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!