Rectificatie

TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Laurent Costa
Telefoon
+32 27757864
E-mail
lcosta@environnement.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.leefmilieu.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Referentienummer: 2017G0501

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530987

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien
Te lezen:
Er is een publieke opening van de offertes voorzien. Zaal BE_LB_4_1B_Tilia, 4de verdieping, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
In de nederlandstalig versie van de aankondiging van opdracht
Te lezen:
TECHNISCHE STUDIE VOOR DE AANLEG VAN EEN GROENE WEG TUSSEN MOENSBERG (UKKEL) EN DELTA (OUDERGEM)

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
In de nederlandstalig versie van de aankondiging van opdracht
Te lezen:
1. Minstens 3 referenties tijdens de laatste 3 jaren, met betrekking tot het opstellen van een studie en het opvolgen van werken voor inrichtingsprojecten voor een bedrag van minstens 1M EUR [te weten: kunstwerken voor mobiliteit, met bijzondere aandacht voor zachte mobiliteit en landschappelijke ontwerp], dit omvat het bedrag (van het gedeelte) dat in de opdracht is opgenomen, een geïllustreerde beschrijving, een attest van goede uitvoering verleend door de aanbestedende overheden van deze opdrachten of een verklaring van de private klant. 2. Het team dat de opdracht uitvoert is samengesteld uit een architect, een stabiliteits-ingenieur, een landschapsarchitect, een verkeersdeskundige, een bioloog-ecoloog en een stedenbouwkundige. De personen op basis waarvan de aanbestedende overheid de inschrijver heeft weerhouden, zijn deze die de opdracht zullen uitvoeren

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!