Rectificatie

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende de volledige en algemene opdracht van projectleider

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Bouwkunst
Nationaal identificatienummer
0207.373.429_24415
Postadres
Anspachlaan, 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
secarch@brucity.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306165

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306165

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende de volledige en algemene opdracht van projectleider

Referentienummer: VBX-Architecture-0660/B001/2018 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Uitbreiding van het "Lycée Dachsbeck" : 5 laboratoria, een polyvalente zaal en een sportzaal en inrichting van de "Bibliothèque".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-511958

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 084-190038

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De documenten van de opdracht ( dossier oproep tot kandidaatsteling) zijn in de begeleide documenten toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!