Rectificatie

Geïntegreerde opdracht verkavelingsplan - Architectuur - VC - EPB - Studies Stabiliteit en Technieken voor de nieuwbouw van 40 huurwoningen en 10 koopwoningen aan de Iepersteenweg te Woumen met mogelijkheid tot uitbreiding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Mandel cvba
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Groenestraat 224
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Hilde Smits
Telefoon
+32 51233569
E-mail
hilde.smits@demandel.be
Fax
+32 51233568

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.demandel.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Geïntegreerde opdracht verkavelingsplan - Architectuur - VC - EPB - Studies Stabiliteit en Technieken voor de nieuwbouw van 40 huurwoningen en 10 koopwoningen aan de Iepersteenweg te Woumen met mogelijkheid tot uitbreiding

Referentienummer: 2017067

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532846

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Indienen met e-tendering is verplicht
Te lezen:
Indienen met e-tendering is niet verplicht

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
De opdracht wordt opgedeeld in percelen
Te lezen:
De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen

Overige nadere inlichtingen

Indienen met e-tendering is niet verplicht. De opdracht wordt niet opgedeeld in percelen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!