Rectificatie

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ville de Bruxelles - Département Urbanisme - Section Architecture
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boulevard Anspach 6
Plaats
Bruxelles
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
secarch@brucity.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280449

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht

Referentienummer: VBX-Architecture-0602/V004/2017/URB-F12_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

`tran(-)` not found

II.1.4) Korte beschrijving

Ontwerpwedstrijd met als voorwerp de ontwikkeling van een model voor een gebouw waarin een frituur kan worden ondergebracht

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-09-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524207

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Nieuwe belangrijke inlichtingen ter uw beschikking

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!