Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Rectificatie

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Nieuwstraat 101
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marleen Van de Weyer
Telefoon
+32 3220505441
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32139311

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ap.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279152

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OO/2017-016-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523378

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 129-263742

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gevraagde documenten werden toegevoegd, voor verdere vragen graag Marleen Van de Weyer - [email protected] contacteren.