Rectificatie

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Nieuwstraat 101
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE21 - Prov. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marleen Van de Weyer
Telefoon
+32 3220505441
E-mail
marleen.vandeweyer@ap.be
Fax
+32 32139311

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ap.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279152

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OO/2017-016-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Architectuuropdracht voor de nieuwbouw Campus Spoor Noord W6

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523378

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 129-263742

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Gevraagde documenten werden toegevoegd, voor verdere vragen graag Marleen Van de Weyer - marleen.vandeweyer@ap.be contacteren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!