Rectificatie

Aanstellen studieteam- Inbreiding en Renovatie Stedelijke Schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Leuven
Nationaal identificatienummer
STA
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272000
E-mail
yves.vermaelen@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen studieteam- Inbreiding en Renovatie Stedelijke Schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee

Referentienummer: dossier 17.057

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529423

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende documenten werden toegevoegd: - rechtzetting1.pdf - Parkpoort SKLO SBLO bestaande toestand bis.dwg Deze documenten zijn eveneens te raadplegen op de volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1028/CI/2017 U dient bij de opmaak van uw offerte hiermee rekening te houden. Deze documenten werden eveneens verstuurd naar de aanvragers van het lastenboek.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!