Stad Genk
Aankondiging van een opdracht

Herpublicatie - Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp en realisatie "herinrichting landschapsbureel sector Ruimte". Selectieleidraad.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Genk
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Luc Serroyen
Telefoon
+32 89654512
E-mail
[email protected]
Fax
+32 89653489

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.genk.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Sector Ruimte: Dienst project- en budgetondersteuning
Nationaal identificatienummer
TD1
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Véronique Claessens
Telefoon
+32 89654500
E-mail
[email protected]
Fax
+32 89653489
Hoofdadres
http://www.genk.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2928/D3/2016

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herpublicatie - Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp en realisatie "herinrichting landschapsbureel sector Ruimte". Selectieleidraad.

Referentienummer:   2016-845

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Voorwerp van de diensten: volledige ontwerpopdracht voor ‘Ontwerp en realisatie herinrichting landschapsburelen Sector Ruimte en mogelijke andere programmaonderdelen in een latere fase t.p. stadhuis Genk.
Teneinde de studiekosten voor de Gegadigden te beperken alsook het vlotte verloop van de gunningsprocedure te bevorderen, wordt gekozen voor een gefaseerde gunningsprocedure die concreet als volgt wordt georganiseerd:
4.1.1 Stap 1. Selectiefase
(voorliggend selectiebestek heeft enkel betrekking op deze eerste stap)
Door een officiële bekendmaking wordt de private markt geïnformeerd over het bestaan van de opdracht en uitgenodigd om over te gaan tot het indienen van een kandidatuur.
In het kader van deze selectieprocedure wordt voorliggende selectieleidraad ter beschikking gesteld van alle geïnteresseerde partijen. Aan de hand van deze selectieleidraad wordt het aantal gegadigden dat wordt toegelaten om een offerte in te dienen beperkt tot drie (3), en dit voor zover er voldoende gegadigden kunnen worden gevonden die bewijzen dat ze niet verkeren in een uitsluitingsgrond en voldoen aan de selectiecriteria.
4.1.2 Stap 2. Gunningsfase – beoordeling van de offertes door een jury
Na het nemen van een beslissing inzake de selectie, wordt de gunningsprocedure voortgezet ten aanzien van de geselecteerde Kandidaten, dit zijn de gegadigden.
De Gegadigden zullen het bijzonder bestek ontvangen. Dit bestek zal uitgebreidere informatie bevatten over de opdracht. In deze fase worden de maximaal drie kandidaten die door de aanbestedende overheid geselecteerd werden, door de opdrachtgever uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen, in de vorm en op de wijze zoals bepaald in het bijzonder bestek.
De door de maximaal drie kandidaten uitgewerkte projectvoorstellen zullen beoordeeld worden op hun regelmatigheid en vervolgens beoordeeld worden aan de hand van de volgende gunningscriteria:
• Voorgesteld ereloon en korting op KVIV barema’s voor de volledige ontwerpopdracht
• Kwaliteit van het ontwerpvoorstel
• Kwaliteit van het voorgestelde proces
Het ontwerp dat na aftoetsing van de gunningscriteria de hoogste score behaalt wordt finaal weerhouden, deze ontwerpers krijgen de opdracht toegewezen.
Aan de Gegadigden (maximum 3) die een regelmatig bevonden offerte hebben ingediend, zal een vergoeding worden betaald van EUR 3.000, excl. BTW.
De uiteindelijke kandidaat, aan wie de opdracht wordt toegewezen, brengt dit bedrag in mindering op het ereloon.
Duur van de overeenkomst loopt over de komende acht jaren (2018-2026)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk Stadsplein 1 3600 Genk Vleugel 1 (oost) 3e verdieping

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.1.4

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   96

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Zie oorspronkelijke publicatie

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de selectie.
De beoordeling betreffende de uitsluitingsgronden gebeurt in eerste instantie op grond van de hierboven vermelde gevallen 1°, 2°, 3°, 50 of 6° en van de voorgelegde bewijsstukken:
a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
b) voor 5° of 6°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
Indien voormelde documenten (voorlopig) niet beschikbaar zou zijn, kan dit voorlopig worden vervangen door een verklaring op eer volgens het model dat in bijlage bij deze Selectieleidraad is gevoegd.
De inschrijvers zullen gevraagd worden eventuele ontbrekende stukken in de offertefase toe te voegen aan hun dossier.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

De Ontwerper(s) toont op basis van de omzetcijfers aan dat hij/zij ervaring heeft met omvangrijke projecten. De afzonderlijke omzetcijfers van de laatste 3 jaren tonen aan dat een omzet van minstens 500.000 EUR /jaar werd gerealiseerd. De partner die in zal staan voor het deel speciale technieken dient tevens een jaaromzet van minstens 500.000 EUR /jaar te halen.
Bij tijdelijke verenigingen zal de jaaromzet van de laatste 3 jaren van alle partners van de tijdelijke vereniging worden samengeteld en dient deze minimum 1.500.000 EUR /jaar te bedragen. De ontwerper dient hierin een jaaromzet van minstens 500.000 EUR /jaar te hebben.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde interieurarchitect / architect / interieurvormgever en de teamleden en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan; de leden van het basisteam moeten de nodige technische kwalificaties en beroepservaring met complexe opdrachten ( en deeltaken ) aantonen.
2. drie (3) relevante projecten die door de Ontwerper en/of het basisteam werden ontworpen en die gerealiseerd zijn gedurende de laatste 5 jaar, waarbij onder meer volgende elementen zullen in overweging genomen worden:
1. De relevantie van het programma en de context.
2. De relevantie van de omvang van het project, projecten van gelijkaardige herinrichtingskost en omvang, minstens 2 van de 3 projecten hebben een bouwkost van meer dan 1.000.000 EUR .
Minstens 1 van de 3 voorgestelde referentieprojecten moet uitgevoerd zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget.
Minstens 1 van de andere voorgestelde referentieprojecten moet in uitvoering zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering tot in het stadium waarin de werken zich bevinden, ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget
De aanbestedende overheid wenst uitdrukkelijk te vermelden dat exact 3 referentieprojecten per basisteam zullen beoordeeld worden. Elk referentieproject wordt toegelicht op maximaal 4 A4-pagina’s per referentieproject. (dus maximaal 12 pagina’s in totaliteit voor de referenties).

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 115-232635

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   28-08-2017

Plaatselijke tijd:   11:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Aanpassing punt III.2.3.:
Minstens 1 van de 3 voorgestelde referentieprojecten moet uitgevoerd zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget.
Minstens 1 van de andere voorgestelde referentieprojecten moet in uitvoering zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering tot in het stadium waarin de werken zich bevinden, ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-07-2017