Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Voorstudie van de rechtstreekse aansluiting van de N108 Lier – Duffel op R16 Ring Lier

Doel van de studie is een ruimtelijk voorontwerp, projectnota en grondverwervingsdossier voor de rechtstreekse aansluiting van de N108 Duffel – Lier op de R16 Ring rond Lier.

Het projectgebied betreft:
- De R16 tussen de Netebrug en de aansluiting met de N10 Aarschotsesteenweg
- De N108 tussen de woonzone van de Corenhemelstraat en de aansluiting met de N10 Aarschotsesteenweg
Uitgangspunten van de studie zijn:
- De N108 sluit onrechtstreeks aan op de R16, ter hoogte van het kruispunt R16xN10 Aarschotsesteenweg, een rechtstreekse aansluiting werd in het streefbeeld van de R16 dan ook gesuggereerd. Doel van het project is de opwaardering van de N108 als secundaire verbinding tussen de R16 te Lier en de E19 te Mechelen-Noord via de N14 Mechelsebaan te Duffel. De maatregel past in de visie om de selectie van secundaire wegen te verbeteren en conform het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, om de N14 in het centrum van Duffel verkeersluw te maken.
- Een wetenschappelijke ontwerpmethodologie dient te worden gehanteerd. Het verkeerskundig en ruimtelijk voorontwerp komt tot stand aan de hand van grondige varianten-ontwikkeling en ontwerpend onderzoek.
- AWV stelt voor deze rechtstreekse aansluiting van de N108 op de R16 te Lier te realiseren door onder andere de aanleg van 2 ‘bretellen’ voor dubbelrichtingsverkeer langs de brug van de R16 over de Nete tussen de bestaande Waversesteenweg en de R16 en een rechts-in/rechts-uit aansluiting op de R16. Zie ruwe schets in bijlage aan het aanbestedingsdossier. Andere varianten dienen in conceptfase eveneens onderzocht te worden.
- Het doel van het voorontwerp is hoofdzakelijk verkeerskundig en ruimtelijk. Flankerende maatregelen zoals geluid moeten in de loop van de ontwerpopdracht ruimtelijk onderzocht worden.
?
Deelprojecten/deeltermijnen:
Deeltermijn 1 - startnota: 120 kalenderdagen
Deeltermijn 2 - projectnota: 120 kalenderdagen
Deeltermijn 3 - grondverwervingen: 100 kalenderdagen
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
In de opdracht is o.a. begrepen:
- De studie van alle deelaspecten en bijhorende prestaties en diensten, o.a. de topografische opmetingen ter aanvulling van de bestaande gegevens
- Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens GBC’s en andere overlegvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), de stad Lier, de provincie Antwerpen, de betrokken politiezone, De Lijn, en andere betrokken openbare instanties zoals de gemeenten, private bedrijven en burgers, nutsmaatschappijen,
- Het opvragen van schriftelijke voorafgaandelijke adviezen aan de diverse openbare instanties volgens de dan geldende wetgeving;
- Opstellen van overzichtsplannen van de bestaande nutsleidingen en de te vernieuwen leidingen;
- Topografische opmetingen van de bestaande toestand;
- Uitvoeren van verkeerskundige en stedenbouwkundige analyse;
- Het opmaken van een volledig dossier en de besprekingen ervan in de gemeentelijke begeleidingscommissie en de regionale mobiliteitscommissie: startnota en projectnota met inbegrip van een gedetailleerde raming van het ruimtelijk voorontwerp;
- Opstellen van grensbepaling, rooilijnplannen en onteigeningsplannen
- De coördinatie met de diverse lopende studies.
De opdracht bestaat uit één vast gedeelte. Na gunstig advies van de start- en de projectnota en de grondverwervingen, wordt het verdere architecturale en bouwtechnische ontwerp, de bouwaanvraag en de aanbesteding van het project in latere studies opgenomen.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.
?

Publicatiedatum
22-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Gorp Ellen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
Te lezen
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het invulformulier inzake veiligheid dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
Indien de inschrijver een ander formulier gebruikt dan het Excel-bestand dat door de aanbestedende overheid ter beschikking wordt gesteld, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
Terechtwijzend bericht nr. 01 d.d. 22/11/2016:
---------------------------------------------------------
- art. 72 de technische bekwaamheid, is aangepast
- art. 81, inhoud van de offerte/6.planning is aangepast
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!