Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Vectorisatie van de Energiekabelplannen

Georeferencing en vectorisatie (topologie, kenmerken,…) van de kabels van de Competence Center Energie.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-05-2019
Publicatiedatum
10-05-2019
Deadline
12-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71354100 - Digitale kartering
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elena Schifano
E-mail
elena.schifano@mivb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A