Aankondiging van een opdracht

N111 Kalmthout: Studieopdracht fietsvoorzieningen

De studieopdracht omvat de volledige studieopdracht voor:
De aanleg van fietsvoorzieningen.
In de opdracht is o.a. begrepen:
• De studie van alle deelaspecten en bijhorende prestaties en diensten, zoals topografische opmetingen, handboringen en milieuhygiënische bodemonderzoeken,…
• Opstellen van overzichtsplannen van de bestaande nutsleidingen en de te vernieuwen leidingen;
• Het leveren van de nodige begeleidende ondersteuning tijdens overlegvergaderingen, werkgroepen en stuurgroepen tussen de aanbestedende overheid (Vlaamse Gewest, Wegen en Verkeer Antwerpen), gemeente Kapellen, de betrokken politiezone, De Lijn, en andere betrokken openbare instanties zoals de gemeenten, private bedrijven, nutsmaatschappijen, politiezones;
• Het opvragen van schriftelijke voorafgaandelijke adviezen aan de diverse openbare instanties volgens de dan geldende wetgeving;
• Uitvoeren van verkeerskundige en stedenbouwkundige analyse;
• Het opmaken van een volledig dossier en de besprekingen ervan in de gemeentelijke begeleidingscommissie en de provinciale auditcommissie: unieke verantwoordingsnota met inbegrip van een gedetailleerde raming van het ruimtelijk ontwerp;
• Het opmaken van het volledig ontwerp;
• Opstellen van bouwaanvraag, alle nodige vergunningsdossiers en alle dossiers voor het aanvragen van machtigingen, ….;
• Alle nodige hydraulische berekeningen met bijhorende nota's rapporten en plannen;
• Opstellen van grensbepaling, rooilijnplannen en onteigeningsplannen;
• Het opmaken van een volledig aanbestedingsdossier met uitvoeringsplannen;
• De studie van de minder hinder maatregelen: planning, fasering en omleiding gedurende de werken;
• Het opmaken van het milieuhygiënisch onderzoek en technisch verslag en de verwerking ervan in het aanbestedingsdossier;
• De afstemming van het fietspaden dossier met de studie van de riolering (i.o.v. Riolink): dit houdt o.a. in het afleveren van het fietspaden ontwerp in .dwg zodat de riolering hierop kan worden ingetekend door rio-link, het integreren van de meetstaat en de administratieve en technische bepalingen van de riolering in het bestek van de fietspaden. Het toepassen van de verdeelsleutel voor de RWA riolering en/of grachten in de desbetreffende posten (de verdeelsleutel wordt aangeleverd door Rio-Link);
• Het integreren van het ontwerp van de poort voor de Kalmthoutse Heide in het fietspadendossier. Het gemeentebestuur levert een voorontwerp af die het studiebureau moet uitwerken in het uitvoeringsdossier (t.l.v. de gemeente Kalmthout).
In zijn offerte geeft de inschrijver een prijs voor de uitvoering van de volledige opdracht/deelopdrachten.
Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

Publicatiedatum
16-09-2016
Deadline
24-10-2016 om 11:15
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Dillen Birgit

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1655 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!