Aankondiging van een opdracht

Aanstelling intendant Vaartopia

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven
Nationaal identificatienummer
AGSL
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16272677
E-mail
agsl@leuven.be
Fax
+32 16272955

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.leuven.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1003/CI/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstelling intendant Vaartopia

Referentienummer:   2017IntendVaart

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71541000 - Bouwprojectenbeheer

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE242 - Arr. Leuven

Voornaamste plaats van uitvoering:   Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het AGSL coördineert in samenwerking met de directie cultuur en de dienst economie van de stad Leuven het project Vaartopia. Dit project staat voor de ontwikkeling van Vaartkom tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen.
De informatie hieronder en de bijlagen bij dit bestek vormen een introductie op het gehele project:
- Brochure ‘Vaartopia, de ontwikkeling van de Vaartkom tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen’ (juni 2016)
- Projectstructuur
- One-three-pager werkdocument
Daarnaast organiseert AGSL een infomoment, zoals beschreven in ‘II.12 Infomoment’, zodat de geïnteresseerden zich een zo goed mogelijk beeld kunnen vormen op het project.
Vaartopia is
- de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke dynamiek in de Vaartkom door het creëren van een vibe, een sfeer van vrijhavens en broedplaatsen, van experiment en innovatie.
Wat gaan we doen
- Ruimte bieden in de Vaartkom voor spelers uit culturele en creatieve sectoren.
- Een breed spectrum van partners, gebruikers, bedrijven, organisaties uit culturele en creatieve sectoren versterken en aantrekken naar de Vaartkom.
- Ontmoetingen, co-creatie en kruisbestuiving stimuleren, met oog op een sterke maatschappelijke en economische meerwaarde en impact.
Wie gaat dit realiseren
- Vaartopia is een samenwerkings- en netwerkproject tussen alle betrokkenen, waaronder eigenaars van gebouwen, eindgebruikers, ankerinstituten en andere ambassadeurs, maar ook de lokale en Vlaamse overheid.
- Voortbouwen op wat al leeft, bestaande initiatieven en op projecten die bottom-up gegroeid zijn in de Vaartkom.
Ruimer kader
- Vaartopia geeft mee vorm aan de pijler ‘Creativity’ binnen Leuven MindGate met de Vaartkom als een fysiek epicentrum.
- Vaartopia draagt bij tot een meer leefbare en duurzame stad met een positieve impact op de stedelijke levenskwaliteit en het welzijn van bewoners en bezoekers.
Looptijd overeenkomst
De opdracht wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar. De opdracht start zo snel mogelijk, en start ten laatste op 1 januari 2018.
Indien nodig kan de opdracht na gunstige evaluatie driemaal voor telkens één jaar worden verlengd, met een maximum van 3 verlengingen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwalificatie, ervaring en referenties  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Visienota en plan van aanpak  / Weging:   30

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   12

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   20-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   18-01-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   20-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

VRAGEN:
Vragen over de opdracht en vragen over de procedure kunnen gesteld worden op volgend emailadres: vaartopia@leuven.be
De vragen dienen ten laatste op 22/09/2017 toe te komen op dit emailadres.
Belangrijk:
Eventuele wettigheidsbezwaren in verband met dit lastenboek moeten onverwijld en uiterlijk op diezelfde datum, met name 22/09/2017, per email en per aangetekend post gemeld worden aan de opdrachtgever en kunnen na het indienen van een offerte niet meer ingeroepen worden in rechte zo zij niet onverwijld en uiterlijk op bovenvermeld moment zijn medegedeeld door een inschrijver.
INFOMOMENT:
Het AGSL nodigt alle geïnteresseerden uit voor een infomoment over voorliggend bestek in het Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, op 28/09/2017.
Tijdens dit infomoment is er de mogelijkheid om plenair bijkomende vragen te stellen. De vragen en antwoorden zullen per email naar elke aanvrager van het lastenboek worden verstuurd.
Deze vragen en antwoorden zullen dan deel uitmaken van het lastenboek; inschrijvers dienen er dus rekening mee te houden.
Inschrijven voor dit infomoment is verplicht en gebeurt via volgend emailadres vaartopia@leuven.be
De inschrijving voor het infomoment dient ten laatste op 25/09/2017 toe te komen op dit emailadres.
PRESENTATIEMOMENT EN JURYGESPREK
De inschrijvers, die weerhouden worden na kwalitatieve selectie en voldoen aan de minimumverseisten voor beoordeling op de gunningscriteria zoals omschreven in ‘I.10 Gunningscriteria’, zullen hun offerte presenteren voor een jury. Tijdens deze presentatie legt de inschrijver de focus op de gunningscriteria ‘kwalificaties, ervaring en referenties’ en ‘visienota en plan van aanpak’ (zie bestek I.10. Gunningscriteria). Na de presentatie volgt een gesprek met de jury.
Dit presentatiemoment wordt door de opdrachtgever georganiseerd op 08/11/2017. De inschrijvers, die weerhouden worden na kwalitatieve selectie en voldoen aan de minimumverseisten voor beoordeling op de gunningscriteria zoals omschreven in ‘I.10 Gunningscriteria’, krijgen hiervoor een uitnodiging waarin het uur en de locatie van het presentatiemoment wordt meegedeeld.
Na het presentatiemoment en het jurygesprek wordt de definitieve beoordeling gemaakt.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-09-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!