Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen ontwerper Nieuwbouw sportaccommodatie in Sint-Maria-Aalter en/of Renovatie voetbalaccommodatie in Aalter-Centrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aanstellen ontwerper Nieuwbouw sportaccommodatie in Sint-Maria-Aalter en/of Renovatie voetbalaccommodatie in Aalter-Centrum

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
10-01-2017 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Aalter
Postadres
Europalaan 22, 9880 Aalter, BE
Contactpunt(en)
De heer Steven Cocquyt

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Geen

Eventuele minimumeisen:

geen

Vakbekwaamheid

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
? Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
? Een lijst met referenties van diensten voor gelijkaardige opdrachten (relevante referenties). De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

geen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!