Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst - Studiebureau alle speciale gebouwentechnieken

Raamovereenkomst - Studiebureau alle speciale gebouwentechnieken (HVAC, elektrische installaties middelhoge, lage en zeer lage spanning, veiligheidsinstallaties, heftoestellen, akoestiek en ATEX technieken)

Publicatiedatum
22-11-2016
Deadline
23-12-2016 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
90713000 - Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Bank van België
Postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Philippe Bogaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011;
- het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's

Economische en financiële draagkracht

de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank.

Eventuele minimumeisen:

Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken:
- Criterium 1: solvabiliteit (>20%)
- Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (>1)
- Criterium 3: eigen vermogen (positief)
- Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief)
- Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande)
- Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande)
- Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves)
De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Vakbekwaamheid

- het bewijs dat de kandidaat een erkend studiebureau op het vlak van effectenstudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is;
- het bewijs dat de kandidaat een persoon ter beschikking kan stellen die over een geldige erkenning beschikt als EPB-certificateur voor openbare gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- het bewijs dat de kandidaat titularis is, als rechtspersoon, of een persoon ter beschikking kan stellen die over een erkenning beschikt als bodemverontreinigingsdeskundige in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- een lijst met 3 (niet meer, niet minder) referenties van gelijkaardige opdrachten (meerjarencontracten met betrekking tot studieopdrachten alle speciale gebouwentechnieken voor gebouw (HVAC elektrische installaties zeer laag, laag en middelhoge spanning, veiligheidsinstallaties, heftoestellen, akoestiek en ATEX technieken) voor een bedrag hoger dan EUR 400.000 waarvan minimum 2 waar de kandidaat meegewerkt heeft aan het opstellen van de technische bepalingen van het bestek en aan de analyse van de offertes voor overheidsopdrachten) tijdens de laatste drie jaar, met, onder de vorm van een samenvattende tabel, vermelding van de klant, de datum, de duur van de opdracht, de beschrijving van de opdracht, het bedrag van de meerjarencontracten, het telefoonnummer of email adres van een contactpersoon;
- een verklaring waarin de kandidaat stelt dat hij in staat is om de dossiers op te stellen en te behandelen in het Frans en het Nederlands.

Eventuele minimumeisen:

de 3 gevraagde bewijzen, de 3 gevraagde referenties en de gevraagde verklaring

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!