Aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD JUSTITIE - Studies voor gevelrestauratie.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
André Demesmaeker
Telefoon
-
E-mail
andre.demesmaeker@regiedesbatiments.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286781

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286781

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2017-230063-218A-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Brussel - FOD JUSTITIE - Studies voor gevelrestauratie.

Referentienummer:   BRU-2017-230063-218A-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel - FOD JUSTITIE - Studies voor gevelrestauratie

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Studies voor gevelrestauratie.

De deelopdrachten van de Voorwaardelijke gedeelten kunnen achtereenvolgens of gelijktijdig besteld worden.

Het vast gedeelte omvat : Deelopdracht 1

- Het vast gedeelte omvat : Deelopdracht 1
* De opmaak van het lichtplan voor alle gevels van het Brusselse Justitiepaleis
* Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor het plaatsen van stellingen rond de gevels van de Zone A van het Justitiepaleis
* Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor de restauratie van de gevels van de Zone A van het Justitiepaleis
De voorwaardelijke gedeelten :
Deelopdracht 2
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor het plaatsen van stellingen rond de gevels van de Zone B het Justitiepaleis.
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor de restauratie van de gevels van de Zone B het Justitiepaleis.
De voorwaardelijke gedeelten :
Deelopdracht 3
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor het plaatsen van stellingen rond de gevels van de Zone C het Justitiepaleis.
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor de restauratie van de gevels van de Zone C het Justitiepaleis.
De voorwaardelijke gedeelten :
Deelopdracht 4
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor het plaatsen van stellingen rond de gevels van de Zone D het Justitiepaleis.
- Het uitwerken van de geïntegreerde studies voor de restauratie van de gevels van de Zone D het Justitiepaleis.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   90

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
- De dienstverlener zal een verzekering aangaan die zijn professionele verantwoordelijkheid dekt
Selectiecriterium 1: Referenties voor restauratie (document bij de offerte te voegen).
Selectiecriterium 2: Referenties voor het lichtplan (document bij de offerte te voegen)
Selectiecriterium 3: Samenstelling van het studieteam (document bij de offerte te voegen)

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   De architecten en/of de burgerlijk ingenieur-architect die het beroep van architect uitoefenen en die deel uitmaken van het studieteam moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten van België conform aan de wet van 20 februari 1939.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   21-11-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   10

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   21-11-2017

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De geleide bezoeken kunnen enkel plaatsvinden als daarvoor minstens 4 werkdagen op voorhand een inschrijving werd gemaakt met dhr. André Demesmaeker, mail: andre.demesmaeker@regiedesbatiments.be

De geleide bezoeken vinden plaats op:

- woensdag 18 oktober 2017, vanaf 09h00 tot 15h00.
- vrijdag 20 oktober 2017, vanaf 09h00 tot 15h00.
- woensdag 25 oktober 2017, vanaf 09h00 tot 15h00.

Het bezoek zal minstens 1 uur duren.

Geen enkele informatie of antwoord zal gecommuniceerd worden via de telefoon.


Op woensdag 08 november 2017 om 10 uur, Guldenvlieslaan 87 te 1060 Brussel een informatievergadering plaats hebben waar uitleg wordt gegeven over onderhavige Opdracht en u vragen zal kunnen stellen. De antwoorden op deze vragen zullen achteraf schriftelijk bevestigd worden aan alle aanwezigen.

Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres: doc.bru@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Postadres
Wetenschapstraat 37
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 2349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoek tot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op: - voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing; - voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd; - voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Postadres
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 25416973
E-mail
servicejuridique@regiedesbatiments.be
Fax
+32 25417001
Internetadres
www.regiedesbatiments.be

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-09-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!