Aankondiging van een opdracht

BOUWEN VAN EEN DAGVERZORGINGSCENTRUM MET WOONGELEGENHEDEN – AANSTELLEN ONTWERPER

AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR HET BOUWEN VAN EEN DAGVERZORGINGSCENTRUM MET WOONGELEGENHEDEN

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Regiocodes (NUTS)
BE222 - Arr. Maaseik
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Maasmechelen
Postadres
Binnenhof 2, 3630 Maasmechelen, BE
Contactpunt(en)
Peters Albert, secretaris OCMW

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

- Verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3 jaar.
- Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren.

Vakbekwaamheid

- Minimale vereiste: De inschrijver kan minstens 3 gedetailleerde referenties van gerealiseerde projecten “ nieuwbouw van een dagverzorgingscentrum of aanverwante woongelegenheden in de zorgsector” voorleggen, gerealiseerd tijdens de laatste 10 jaar, zo niet, wordt hij uitgesloten van de verdere procedure. De gedetailleerde referenties bevatten een beschrijving van de opdracht, een illustratie van het studiewerk met tekst, foto’s, plannen en schema’s en een attest van goede uitvoering vanwege de opdrachtgever.
- Bewijs van inschrijving op de tabel van de orde van de Architecten van het lopende jaar van de personen die belast zullen worden met de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!