Rectificatie

PROJECTEN_Turnhout Splichal_aanstelling ontwerper voor een 25-tal nieuwbouwwoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DE ARK
Nationaal identificatienummer
BE 0403 773 287
Postadres
Campus Blairon 599
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 14401100
E-mail
aankoop@arkwonen.be
Fax
+32 14401101

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arkwonen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PROJECTEN_Turnhout Splichal_aanstelling ontwerper voor een 25-tal nieuwbouwwoningen

Referentienummer: 2018-0095

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-525295

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar donderdag 11 oktober 2018, 10.00. Toevoeging document in de link: 2018.10.03_aanvulling bij Algemeen Bestek Turnhout Splichal.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!