Aankondiging van een opdracht

Raamcontract voor het leveren van technische en administratieve bijstand voor infrastructuurprojecten

Raamcontract voor het leveren van technische en administratieve bijstand voor infrastructuurprojecten

Publicatiedatum
17-11-2016
Deadline
16-01-2017 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Cel investeren
Ter attentie van
ir. Lief Vanspringel

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Wet op de overheidsopdrachten

Economische en financiële draagkracht

De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door éen of meer van de volgende documenten:
• Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
• een bewijs dat de inschrijver verzekerd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van de opdracht van veiligheidscoördinator overeenkomstig artikel 65sexies van het KB van 25 januari 2001.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
• een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2013, 2014, 2015 en geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken, waarin minstens 5 waterbouwkundige projecten moeten in voorkomen. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten.
Deze certificaten tonen de succesvolle implementatie van de uitgevoerde studies aan.
• een lijst met nominatieve opgave van de personen die kunnen ingeschakeld worden door de dienstverlener. Deze lijst bestaat uit een tabel met vier kolommen waarin achtereenvolgens 1) de naam, 2) de diploma’s en de getuigschriften, 3) de specifieke ervaring op de verschillende domeinen die aan bod komen in de opdracht en 4) de deelaspecten, waarbij ze ingeschakeld zullen worden, vermeld zijn.
Deze lijst dient minimaal twee burgerlijk ingenieurs bouwkunde, één burgerlijk ingenieur electromechanica, één stedenbouwkundige en één architect te bevatten.
De deskundigheid moet minimaal volgende domeinen bestrijken:
• burgerlijke waterbouwkunde;
• bruggen;
• staalbouw van bruggen en sluizen;
• wegenis en riolering;
• elektromechanica;
• gebouwen
Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten.
De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren.
Enkel de inschrijvingen die op basis van de hierboven genoemde selectiecriteria voldoende gekwalificeerd geacht worden om de opdrachten te kunnen uitvoeren, komen voor verder onderzoek in aanmerking.
Alleen de inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij opdrachten aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele rechtsband met derden verbonden.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!