Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bouw van 56 huurappartementen te Beveren, Floralaan - aanstelling ontwerper

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Diederik Van Beverenlaan 11
Plaats
Beveren
Postcode
9120
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 37509530
E-mail
info@gmhbeveren.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.huisvesting-beveren.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bouw van 56 huurappartementen te Beveren, Floralaan - aanstelling ontwerper

Referentienummer: Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren-PPP0LO-249/8003/NNG-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-10-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-528130

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-425528

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Toevoeging van inplantingsplan ter verduidelijking van de 3 bouwblokken.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!