Rectificatie

Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
NUTS-code
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Van Geeteruyen
Telefoon
+32 37783576
E-mail
martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be
Fax
+32 37660882

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.sint-niklaas.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie

Referentienummer: 2017/027so

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-528080

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
17-10-2017 10:00
Te lezen:
06-11-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
17-10-2017 10:00
Te lezen:
06-11-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 6 november 2017, 10.00. Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 6 november 2017, 10.00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!