Rectificatie

Masterplan voor de renovatie/nieuwbouw op de site van het Woon-en Zorgcentrum Denderrust.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Woon-en Zorgcentrum Denderrust
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Alfons De Cockstraat 12 a
Plaats
Aalst
Postcode
9310
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jürgen Eeckhout
Telefoon
-
E-mail
logistiek@denderrust.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.denderrust.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286823

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Masterplan voor de renovatie/nieuwbouw op de site van het Woon-en Zorgcentrum Denderrust.

Referentienummer: De Keuster Advocaten-97/17-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het betreft een studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de renovatie/nieuwbouw op de site van het Woon- en Zorgcentrum Denderrust. Het voorwerp van de opdracht wordt nader omschreven in de selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-529646

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In Bijlage de selectiedocumenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!