Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dorpsstraat 14
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kelly Van Meirhaeghe
Telefoon
+32 11491857
E-mail
kelly.vanmeirhaeghe@diepenbeek.be
Fax
+32 11322865

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.diepenbeek.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Amirato nv
Nationaal identificatienummer
BE 0811.721.338
Postadres
Woluwedal 30
Plaats
Sint-Stevens-Woluwe
Postcode
1932
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Wim Hendrickx
Telefoon
+32 23258676
E-mail
whendrickx@amirato.com
Fax
+32 23258677
Hoofdadres
http://www.amirato.com
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/526/19/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerpopdracht: Bouwen van een dagverzorgingscentrum en 20 assistentiewoningen

Referentienummer:   2018N000700

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE221 - Arr. Hasselt

Voornaamste plaats van uitvoering:   Onze-Lieve-Vrouwstraat 21 - 3590 Diepenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Doel van de aanneming:
De opdracht heeft betrekking op het bouwen van een dagverzorgingscentrum, 20 assistentiewoningen en kantoorruimte voor de dienst Thuiszorg op de site van Woonzorgcentrum “De Visserij” te Diepenbeek.
Voor de realisatie van dit project dient een bestaande vleugel van het woonzorgcentrum gesloopt te worden. Deze werken maken integraal deel uit van de ontwerpopdracht.
Het ontwerp van buitenaanleg en groenvoorziening behoort eveneens tot de voorliggende opdracht.
Het betreft een project met subsidiëring, het ontwerp dient dienaangaande te voldoen aan de vigerende wetgeving, reglementering en normering en andere subsidievoorwaarden.
Beschrijving van de gevraagde diensten:
De aanneming omvat hoofdzakelijk de volgende te leveren diensten (niet-limitatief)
- De studie en het ontwerp voor de nieuwbouw van het dagverzorgingscentrum, 20 assistentiewoningen en kantoorruimte voor de dienst Thuiszorg;
- Het ontwerp van de buitenaanleg en de groenvoorziening;
- De studie voor de sloop van de bestaande vleugel van het woonzorgcentrum inclusief bewarende maatregelen voor naastliggende gebouwen en infrastructuur;
- Het organiseren van aanvullende studies waaronder topografische opmeting, EPB verslaggever, sloopinventaris, milieuhygiënisch onderzoek, grondmechanisch onderzoek, infiltratieproeven, …;
- Het uitwerken en opstellen van de gedetailleerde opdrachtdocumenten: plannen, bestek, opmeting, gedetailleerde meetstaat en raming;
- Het opmaken van het volledige aanvraagdossier voor het bekomen van de omgevingsvergunning;
- Leiding en toezicht van de werken inclusief voorlopige en definitieve oplevering.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   30

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   5/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   De selectiecriteria hebben tot doel om vijf kandidaten te selecteren voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure, tenzij er minder dan vijf kandidaten zouden zijn, die voldoen aan de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur is gerechtigd om - bij een hoger aantal aanvragen tot deelneming die zich niet bevinden in een toestand van uitsluiting én die voldoen aan de criteria inzake financiële en economische draagkracht en de criteria inzake technische bekwaamheid - de vijf kandidaten te selecteren met een meerwaarde op het vlak van aangehaalde referenties, vooral de 4 referentieprojecten van de verantwoordelijke architect en binnen deze referentieprojecten dan nog eens in het bijzonder het voorbeelddossier. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich echter het recht voor om méér dan vijf kandidaten te selecteren indien zou blijken dat er hiertoe reden is (bijvoorbeeld omdat het onderscheid tussen de kandidaten op het vlak van de referenties niet substantieel is). Dit is een mogelijkheid, maar géén verplichting. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich, afhankelijk van de fase van de plaatsingsprocedure, ook het recht voor om - in het geval van beperking van de geselecteerde kandidaten op grond van de referenties, en indien één of meer van deze geselecteerde kandidaten toch lopende de plaatsingsprocedure zou uitvallen - alsnog een kandidaat die eveneens aan de selectiecriteria voldoet, maar niet geselecteerd werd in het kader van voormelde doorselectie, de kans te geven om verder aan de plaatsingsprocedure deel te nemen. Dit is een mogelijkheid, maar géén verplichting.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor (https://uea.publicprocurement.be), dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
3° door een aanvraag tot deelneming in te dienen, erkent de kandidaat dat hij:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan waardoor zijn professionele integriteit in twijfel kan worden getrokken;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Het UEA dient door de onderaannemer(s) elektronisch te worden ingevuld.
Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit geval, een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria wordt u gevraagd.
- Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/ of xml formaat. Dit mag verstuurd worden naar overheidsopdrachten@diepenbeek.be op 23-5-2018 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De kandidaten dienen hun financiële en economische draagkracht aan te tonen d.m.v. de volgende referenties:
- Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid
- Een bankverklaring (zie verplicht te gebruiken model in Bijlage C).
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de gezondheidszorg. Uit deze verklaring van de totale omzet moet blijken dat de gemiddelde jaaromzet van de Kandidaat in de laatste drie boekjaren tenminste EUR 150.000 (incl. btw) bedraagt.

Eventuele minimumeisen:

1. De kandidaten dienen hun financiële en economische draagkracht aan te tonen d.m.v. de volgende referenties:
- Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid
- Een bankverklaring (zie verplicht te gebruiken model in Bijlage C).
- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in de gezondheidszorg. Uit deze verklaring van de totale omzet moet blijken dat de gemiddelde jaaromzet van de kandidaat in de laatste drie boekjaren tenminste EUR 150.000 (incl. btw) bedraagt.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Het ontwerpteam:
De opdracht wordt uitgevoerd door een ontwerpteam, bestaande uit minstens volgende teamleden:
- Eén of meerdere architecten
- Een stabiliteitsingenieur
- Eén of meerdere ingenieurs of een multidisciplinair studiebureau speciale technieken
• HVAC
• Elektriciteit
• DATA – Communicatie
- Een EBP-raadgever – verslaggever
- Een Veiligheids-gezondheidscoördinator ontwerp – verwezenlijking.
De kandidaat neemt in zijn aanvraag tot deelneming een voorstelling van het ontwerpteam (organigram) op, aangevuld met de curriculum vitae met gegevens, opleiding en diploma, ervaring en referenties.
Ter verduidelijking:
De ingenieur stabiliteit, ingenieurs technieken, veiligheidscoördinator, EBP-verslaggever tonen eveneens aan over de nodige ervaring met de uitvoering van vergelijkbare opdrachten te beschikken, dit rekening houdende met hun specialiteit. Hiertoe voegt de kandidaat een opgave van relevante referenties van deze leden (projecten in de gezondheidszorg).
Het ontwerpteam moet over het nodige personeel beschikken voor de uitvoering van de opdracht. Dit personeel moet niet noodzakelijk reeds bij naam opgelijst zijn in de aanvraag tot Deelneming. Enkel de kernleden van het ontwerpteam, zijnde de verantwoordelijke persoon die ook effectief zal uitvoeren per ‘discipline’ moeten opgelijst worden. De kandidaat toont in zijn aanvraag tot deelneming evenwel aan in de mogelijkheid te zijn om over voldoende personeel te beschikken om op de opdracht in te zetten en de continuïteit van de uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen.
Verantwoordelijke architect:
Het ontwerpteam wordt geleid door een architect of burgerlijk ingenieur-architect, die voldoet aan de volgende voorwaarden (verantwoordelijke architect) :
- Ingeschreven zijn op de tabel van de orde van architecten als zelfstandige of behorende tot een vennootschap, waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten, waarbinnen de architect als vennoot zijn beroep uitoefent.
- Voldoende eigen ervaring te hebben met vergelijkbare projecten (referentieprojecten).
Bij de aanvraag tot deelname worden vier referentieprojecten gevoegd.
De verantwoordelijke architect van het ontwerpteam heeft minstens 2 nieuwbouwprojecten ontworpen en gerealiseerd (minder dan 10 jaar voor datum van de aanvraag tot deelneming voorlopig opgeleverd) met een bouwbudget van minstens 3.500.000 EUR excl. BTW.
De verantwoordelijke architect van het ontwerpteam heeft minstens 2 nieuwbouwprojecten in de gezondheidszorg en specifiek inzake een woonzorgcentrum en/of dagverzorgingscentrum en/of assistentiewoningen ontworpen en gerealiseerd (minder dan 10 jaar voor datum van de aanvraag tot deelneming voorlopig opgeleverd) met een bouwbudget van minstens 1.500.000 EUR excl. BTW.
De verantwoordelijke architect van het ontwerpteam moet een aantoonbare, doorslaggevende rol gespeeld hebben in het tot stand komen van alle referentieprojecten.
Met deze referentieprojecten illustreert de opgegeven verantwoordelijke architect zijn competenties (ontwerpkwaliteiten, multidisciplinariteit, …) op het vlak van :
- Gezondheidszorg: dagverzorgingscentrum en/of assistentiewoningen en/of woonzorgcentrum
- Nieuwbouwprojecten
- Duurzaam bouwen
- Overheidsopdrachten
- Gesubsidieerde werken
Voor ieder referentieproject worden de volgende gegevens vermeld:
- Projectnaam en adres,
- Naam opdrachtgever + coördinaten verantwoordelijke bij de opdrachtgever,
- Beknopte voorstelling van het project met beperkt relevant beeldmateriaal,
- Status van het project,
- Bouwkost (excl. btw en erelonen) (bij de raming, gunning en uiteindelijke kostprijs bij voorlopige oplevering),
- Milestones van het project (start ontwerp, stedenbouwkundige vergunning, start der werken, voorlopige op...(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:

1. De kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming:
- Beschrijving met voorstelling van het ontwerpteam (incl. curriculum vitae met gegevens, opleiding en diploma (vermelding), ervaring en referenties);
- De kandidaat voegt voor de verantwoordelijke architect het bewijs van inschrijving op de tabel van de orde van architecten als zelfstandige of behorende tot een vennootschap eveneens bij de aanvraag tot deelneming,;
- Fiches van de 4 referentieprojecten (max. 3 pg’s. per referentie);
- Voorbeelddossier van 1 van deze referentieprojecten in de gezondheidszorg en specifiek inzake een dagverzorgingscentrum en/of assistentiewoningen (max. 12 pg’s);
- Referentielijst per lid van het Ontwerpteam (enkel referenties m.b.t. gezondheidszorg);
- Bewijs dat het Ontwerpteam kan beroep doen op het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke personeel (aantal) en dit voor respectievelijk architectuur, studie stabiliteit, studie technieken, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   23-05-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 21-06-2018

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-04-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!