Rectificatie

Oproep tot kandidaten voor architectuurdiensten.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
bpost
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
John Poesen
Telefoon
+32 227662332
E-mail
john.poesen.ext@bpost.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bpost.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282110

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot kandidaten voor architectuurdiensten.

Referentienummer: bpost-2017-1-003-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

.De Opdracht betreft de diensten met betrekking tot uitvoering van studies voor de realisatie van het nieuwe bpost Mail Center van Brussel Zuid-Oost.
Conform de doelstellingen van het Strategisch Plan 2020, wil bpost haar postnetwerk reorganiseren door de uitrol van haar Mail Centers (distributiecentra) te herzien. Het toekomstige Mail Center Brussel Zuidoost is het voorwerp van deze opdracht.
Het nieuwe Mail Center moet worden gebouwd op de site van de Deltadriehoek in Oudergem, als aanzet van een nieuwe wijk met een mix van functies, zodat op dezelfde site activiteiten, huisvesting, kantoren en landschappelijke openbare ruimtes worden gecombineerd. De ontwikkeling van de Deltadriehoek wil op dit vlak een voorbeeld zijn, ook vanuit architecturaal en stedenbouwkundig standpunt.
Het nieuwe gebouw moet 3.970 m² bieden voor logistiek, ongeveer 575 m² voor administratie en 11.500 m² voor parking. Het dak wordt aangelegd in een landschapsplaat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525599

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317919

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

RFP in bijlage

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!