Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - volledige architectuuropdracht graduele nieuwbouw Meerminne 6

Diensten
Publicatie datum
06-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Niet-openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Mortsel | 2640 Mortsel, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Korte inhoud
aanstellen architect/ontwerpteam voor:
-volledige architectuuropdracht voor een nieuwe welzijn- en zorgcampus voor Mortsel op Meerminne 6.
-ook alle technieken, stabiliteit, akoestiek, EPB en veiligheidscoördinatie en coördinatie van de werken zijn in deze opdracht inbegrepen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: architecturale kwaliteiten - 25
Kwaliteit: stedenbouwkundige kwaliteiten en omgevingswaarde - 25
Kwaliteit: duurzaam bouwen - 15
Kwaliteit: kostprijsraming - 15
Kwaliteit: procesgerichtheid, procesbereidheid en - bekwaamheid - 10
Kwaliteit: ereloonpercentage - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- passende bankverklaringen;
- voorlegging van de balansen;
- een verklaring betreffende de totale omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele onderaannemers;
2) maximum 3 relevante referenties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren, die de affiniteit van de ontwerper met de opgave en het conceptueel en synthetiserend vermogen van de ontwerper illustreren. Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens:
• beschrijving van het referentieproject;
• datum van aanvang der werken en/of oplevering;
• naam en adres van de opdrachtgever;
• beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
• mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker dan wel als stagiair;
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3) De samenstelling van het projectteam en de taakverdeling binnen dit team. Hieruit moet blijken wie de contactpersonen zijn ten opzichte van de opdrachtgever.
4) Het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s).
Wanneer tijdens de uitvoering van de ontwerpopdracht in gevolge duidelijke overmacht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn, geeft de ontwerper nieuwe onderaannemers op. Zij moeten eveneens beantwoorden aan de vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemer(s).
5) Een nota (max 2blz A4) waarin de ontwerper zijn visie op de opdracht uiteenzet en ingaat op de procesbereidheid van het projectteam.
truck tower-crane sharing