Aankondiging van een gegunde opdracht

Architectuur - Aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van 'projectontwerper', met het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige reconversie tot culturele pool

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Vorst
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Pastoorstraat 2
Plaats
Vorst
Postcode
1190
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Vincent Degrune
Telefoon
+32 23481704
E-mail
ABY@vorst.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   www.vorst.irisnet.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Architectuur - Aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van 'projectontwerper', met het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige reconversie tot culturele pool

Referentienummer:   ABY-BB-2016-01

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   2.250.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Abdij van Vorst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De site van de Abdij van Vorst, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het begin van de 12e eeuw, vormt samen met het Gemeentehuis, de kerk en het Sint-Denijsplein het historische hart van de Brusselse gemeente Vorst.
Door een gebrek aan benutting(en) werd de site de afgelopen decennia steeds minder gebruikt. Zo is ze vandaag in verval geraakt en op zoek naar een nieuwe identiteit.
De Gemeente Vorst heeft beslist verder te gaan dan de nodige restauratie van het bestaande erfgoed en de site om te vormen tot een plaats met een culturele bestemming en ze volledig te veranderen om ze nieuwe gebruiksdoeleinden te bezorgen en ze van een duurzaam toekomstperspectief te verzekeren.
De idee van de 'culturele pool' is een geheel aan instellingen die in verband staan met cultuur, kunst en jeugd, en die vandaag verspreid liggen op het gemeentelijk grondgebied, op één plaats te verzamelen: Academie voor muziek, dans en woordkunsten van Vorst, Franstalige bibliotheek, cultureel centrum (tentoonstellingsruimten en kunstenaarsateliers), onthaaldienst voor de jeugd, enz.
Om het dienstenaanbod te vergroten en de site op elk uur van de dag en het hele jaar door te herdynamiseren, voorziet het programma tevens de oprichting van een nieuwe spektakelzaal/auditorium, van een spelotheek en van een café-restaurant.
Als plaats voor uitwisselingen en ontmoetingen, voor ontdekkingen, voor creativiteit, voor scholing en overdracht, wordt de site van de Abdij beoogd als een soort laboratorium dat aan de verschillende operatoren van het project een instrument voor pedagogie, informatie en begeleiding biedt dat zowel modern is als rijk aan geschiedenis(sen).
Het project moet het tevens synergiën tussen functies, het delen van lokalen, schaalvoordelen en een gemakkelijk beheer mogelijk maken.
Deze opdracht werd voorafgegaan door voorbereidende en haalbaarheidsstudies met een analyse van enerzijds de ruimtelijke, historische en programmatorische context van het project en anderzijds van de bestaande bebouwing en de tuinen van de Abdij.
Deze verschillende studies, die tegelijkertijd met het Bijzonder Bestek zullen worden overgemaakt aan de kandidaten die aan het einde van deze oproep tot kandidaatstelling worden geselecteerd, hebben o.m. bevestigd dat het programma de oppervlakten die in de huidige gebouwen beschikbaar zijn, overschrijdt.
De taak die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht omvat bijgevolg meerdere onderdelen:
• de renovering van de huidige gebouwen;
• de afbraak/eventuele heropbouw van elementen zonder erfgoedwaarde;
• de bouw van nieuwe oppervlakten, die al dan niet aan de bestaande bebouwing grenzen en die het mogelijk maken de functies te integreren die om technische, administratieve of functiegerelateerde redenen niet konden worden ondergebracht in de huidige bebouwing;
• de landschappelijke integratie van de constructies in de site (de heraanleg van de tuinen maakt geen deel uit van deze opdracht).
Het project geniet in zijn totaliteit van verschillende financierings- en subsidiëringsbronnen (Gemeente Vorst, Beliris, EFRO-fonds, Wijkcontract, ...).
Om redenen van coherentie en efficiëntie werden de verschillende studieopdrachten (behalve de heraanleg van de tuinen) in deze opdracht, waarvan de aanbestedende overheid de Gemeente Vorst is, gehergroepeerd.
De Gemeente behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik dat het geschikt acht, een of meerdere gedeelten van deze opdracht af te staan aan Beliris, in toepassing en uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15.09.1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen en zijn bijakten.
Het budget dat op dit ogenblik beschikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden be...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   Niet gespecifieerd

Kwaliteitscriterium - Naam:   Niet gespecifieerd  / Weging:   Niet gespecifieerd

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2016/S 046-076520

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   ABY-CSC-2016-01\ABY-BB-2016-01

Perceel nr.:   1

Benaming:   Opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

17-08-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   1

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ASSOCIATION MOMENTANNEE APRACTICE/:MLZD
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Boulevard Du Midi 25-27, Bte 3
Plaats
Bruxelles
NUTS-code
BE
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 27321856
E-mail
vincent@a-practice.be
Fax
+32 27321856
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   2.250.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

__
(1) Samenstelling van het dossier voor de aanvraag tot deelneming
(1a) De kandidaat vult het 'deelnemingsaanvraagformulier', dat zich in bijlage bij deze opdrachtaankondiging bevindt, in. Deze aankondiging vermeldt de lijst van documenten die bij het dossier voor de aanvraag tot deelneming moeten worden gevoegd.
(1b) Het dossier van aanvraag tot deelneming moet worden opgesteld in 3 papieren exemplaren en 1 digitale versie in pdf-formaat. Wat de papieren exemplaren betreft: één ervan draagt de vermelding 'ORIGINEEL' en de twee andere de vermelding 'KOPIE'. In geval van tegenstrijdigheid tussen de exemplaren is het papieren exemplaar met de vermelding 'ORIGINEEL' rechtsgeldig.
Er zal bij de evaluatie van de aanvragen tot deelneming rekening worden gehouden met de duidelijkheid van de aanvraag tot deelneming en de eerbiediging van de formele samenstelling van het dossier: bijgevolg zullen de documenten ingediend worden in de volgorde die vermeld wordt in deze aankondiging van opdracht. Er zal tijdens de analyse van de aanvragen tot deelneming geen rekening gehouden worden met informatie in de pagina’s die de opgelegde maxima overschrijden. Iedere verklaring van de kandidaat of door de kandidaat meegedeelde informatie die bij verificatie onjuist blijkt te zijn, kan leiden tot de afwijzing van de aanvraag tot deelneming.
____
(2) Procedure
De onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking gebeurt in twee fasen:
FASE 1: indiening van de aanvragen tot deelneming
Deze opdrachtaankondiging wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad en in het Publicatieblad van de Europese Unie. De kandidaten worden verzocht een 'dossier van aanvraag tot deelneming' in te dienen. Vervolgens gaat de aanbestedende overheid over tot de analyse van de aanvragen tot deelneming op basis van de documenten die de kandidaten hebben ingediend met het oog op het beantwoorden aan de voorwaarden van de opdracht (afdeling III).
FASE 2 – indiening van de offertes
De aan het eind van de eerste fase geselecteerde kandidaten worden verzocht in te schrijven conform het Bijzonder Bestek dat hun zal worden opgestuurd.
_____
(3) Adviescomité
Op elk ogenblik van de procedure kan de aanbestedende overheid een beroep doen op het advies van deskundigen. Deze deskundigen zijn vertegenwoordigers die zowel intern als extern aan de aanbestedende overheid zijn (bijvoorbeeld: vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de federale en gewestelijke administratie, de Bouwheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toekomstige gebruikers, subsidiërende overheden, externe deskundigen, ...).
Er zal een specifiek adviescomité samengesteld worden om de door de inschrijvers ingediende offertes te beoordelen. Dit comité zal belast zijn met het overmaken van een gemotiveerd advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uiteindelijke beslissing tot gunning van de opdracht.
_____
(4) Vergoeding van het dossier dat de offerte vormt - fase 2 van deze procedure.
Elke inschrijver die verzocht wordt een offerte in te dienen, zal, voor zover hij een volledige, conforme offerte heeft ingediend en 50% van de punten heeft behaald ten aanzien van de gunningscriteria, een forfaitaire vergoeding van 20.000,00 euro ontvangen.
Aangezien het om een vergoeding gaat, is btw niet van toepassing.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!