Gemeente Zonhoven
Rectificatie

Ereloonovereenkomst voor het opstellen van een ontwerp en de opvolging van de werken voor de aanleg van fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringsstelsel langs de N72 - Beringersteenweg, Wijerstraat, Halveweg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Zonhoven
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kerkplein 1
Plaats
Zonhoven
Postcode
3520
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Dirk Tytgat
Telefoon
+32 11810515
E-mail
[email protected]
Fax
+32 11818124

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zonhoven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ereloonovereenkomst voor het opstellen van een ontwerp en de opvolging van de werken voor de aanleg van fietsinfrastructuur en gescheiden rioleringsstelsel langs de N72 - Beringersteenweg, Wijerstraat, Halveweg

Referentienummer: 865.13 - IV 061

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-523221

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-06-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Alternatieve bepalingen voor bodemonderzoek en technisch verslag. Bijkomende meetstaat voor opmaak technisch verslag werd toegevoegd. Aangepaste documenten zijn digitaal raadpleegbaar.