Aankondiging van een opdracht

OC St. Hubertus Runkst - aanstellen ontwerper

Diensten
Publicatie datum
28-01-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
Korte inhoud
OC St. Hubertus Runkst - aanstellen ontwerper
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Visie in verband met de aanpak van de studie - 30
Kwaliteit: Ereloon - 30
Kwaliteit: Ontwerpteam - 15
Kwaliteit: Gebouwtechnische voorzieningen - 15
Kwaliteit: Uitvoeringstermijn - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Minimum vereisten
Een verklaring betreffende de jaaromzet van de laatste drie boekjaren waaruit blijkt dat deze groter is dan 150.000 euro /jaar. Bij tijdelijke verenigingen zal de jaaromzet van alle partners van de tijdelijke vereniging worden samen geteld en dient deze minimum 250.000 euro/jaar bedragen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voor de architect(en) zal het bewijs van inschrijving bij de Orde der Architecten, overeenkomstig de geldende regelgeving van de EU bijgevoegd worden.
Minimum vereisten
een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel van de inschrijver, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie) met inbegrip van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Gezien de aard van de opdracht dient hieruit te blijken dat de inschrijvers de disciplines van stedenbouw en architectuur voldoende beheersen. Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat minimum een architect, meerdere burgerlijk of industrieel ingenieurs (specialiteit stabiliteit - bijzondere technieken o.a. elektriciteit - HVAC - .......) aanwezig zijn binnen het bedrijf of tijdelijke vereniging .Verder dient in het bedrijf minstens 1 veiligheidscoördinator (preventieadviseur niveau ) en 1 erkende energiedeskundige, aanwezig te zijn.
• minstens 4 referentieprojecten van ontmoetingscentra of gebouwen van vergelijkbare aard met gebruik door verschillende verenigingen en voorzien van een polyvalente zaal voor min. 100 personen. Deze referentieprojecten, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar en waarvan het totale ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 600.000 EUR exl BTW en erelonen bedraagt, zullen beknopt worden toegelicht. Hiertoe worden per referentie volgende gegevens vermeld :
- gegevens bouwheer, bouwjaar, bouwbudget, programma, vloeroppervlakte;
- attest van tevredenheid van de bouwheer;
- toelichting krachtlijnen en visie van deze ontwerpen.
Van deze 4 referentieprojecten moet minstens een voorzien van een keuken voor professioneel/industrieel gebruik.
Enkel de inschrijvers welke voldaan hebben aan de eisen vooropgesteld in de hierboven vermelde punten en die alle documenten hebben bijgevoegd, worden voor onderzoek in aanmerking genomen.
truck tower-crane sharing