Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Geluidsstudie A12 te Wilrijk

De studie heeft als doel de verschillende mogelijkheden tot beperking van de geluidshinder naar de omgeving van de A12 nader te bekijken. De verschillende alternatieven worden getoetst naar technische haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid. Er wordt eveneens een kosten-batenanalyse opgemaakt. Hierbij moet er, naast de economische factoren, eveneens rekening gehouden worden met de sociaal-maatschappelijke factoren.

Publicatiedatum
05-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79311000 - Uitvoeren van studies
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Kylie Joly

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de inventaris.

- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/
Te lezen
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de inventaris.

- Het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 5/10/2016:
---------------------------------------------
- De zin opgenomen in het bestek bij hoofdstuk 3 Technisch gedeelte Art. 3.3 Uitvoering van de opdracht - 3.3 Fase II: Kosten-baten analyse 'Deze fase omvat het opmaken van een kosten-baten analyse van de 4 verschillende alternatieven' wordt vervangen door 'Deze fase omvat de opmaak van een maatschappelijke kostenbatenanalyse voor de resterende varianten. De uitwerking hiervan dient op niveau schetsontwerp te gebeuren waarbij de bepalende elementen van het ontwerp voldoende gedetailleerd dienen uitgewerkt te zijn om de juiste impact op de maatschappelijke kosten-baten analyse te kunnen verantwoorden'.
- De aanbestedingsdatum wordt uitgesteld naar 14/10/2016 om 11u15.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
11-10-2016 11:15
Te lezen
14-10-2016 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
11-10-2016 11:15
Te lezen
14-10-2016 11:15
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
11-10-2016 11:15
Te lezen
14-10-2016 11:15
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!